Home » Zdrowie » Karta medyczna w Irlandii

Karta medyczna w Irlandii

Karta medyczna wydana przez Zarząd Służby Zdrowia upoważnia posiadacza do bezpłatnego korzystania z wybranych usług medycznych.

logo citizen information ireland

Małżonek i dzieci pozostające na twoim utrzymaniu są zazwyczaj również uprawnieni do bezpłatnego korzystania z wybranych usług medycznych. Karty medyczne są małymi plastikowymi kartami (wielkości karty kredytowej). Na karcie medycznej zapisane jest imię i nazwisko twojego lekarza. Karta ta jest zazwyczaj wydawana na okres jednego roku, po którym musi zostać zaktualizowana.

Posiadacze karty medycznej są zwolnieni z płacenia składek zdrowotnych (Health Levy) w ramach ubezpieczenia społecznego. Mogą być również zwolnieni z opłat za transport szkolny oraz opłat za egzaminy państwowe w publicznych szkołach ponadpodstawowych. Ponadto mogą być uprawnieni do otrzymywania pomocy finansowej na zakup podręczników w niektórych szkołach.


Karta opieki lekarza rodzinnego: Jeżeli nie posiadasz karty medycznej, wizyty u lekarza rodzinnego są odpłatne. Jeżeli nie kwalifikujesz się do otrzymania karty medycznej na podstawie dochodów, możesz być uprawniony do karty opieki lekarza rodzinnego. Karta ta jest wydawana na podstawie oceny dochodów, ale limity dochodów są wyższe niż w przypadku karty medycznej.

Jakie usługi medyczne są zwykle objęte kartą medyczną?

Osobom posiadającym kartę medyczną przysługuje prawo do:

Korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych przez lekarza rodzinnego
Otrzymywania recept na lekarstwa (z pewnymi wyjątkami)
Korzystania z usług szpitali publicznych, usług ambulatoryjnych i sprzętu medycznego
Usług dentystycznych, okulistycznych i otolaryngologicznych
Usług położniczych i usług opieki nad niemowlęciem
Niektórych usług opieki socjalnej i indywidualnej, na przykład opieki pielęgniarki środowiskowej, usług opieki społecznej i innych usług opieki środowiskowej
Jednorazowych świadczeń pieniężnych wypłacanych po urodzeniu dziecka w wysokości 10,16 EUR na każde dziecko

Po wydaniu Twojej karty

Zazwyczaj karta jest wydawana na okres jednego roku po czym zostaje poddana analizie. W zależności od okoliczności, karta może zostać wydana na dłuższy czas.

Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie, musisz powiadomić o tym Narodowy Fundusz Zdrowia jak najwcześniej, gdyż być może nie będziesz miał już prawa do korzystania z karty. Dla przykładu, jeśli Twój dochód ulegnie zmianie tak jak i sytuacja rodzinna, jesteś zobowiązany poinformować o tym Dział wydający karty w Twoim lokalnym ośrodku zdrowia.
Bez względu na sytuację, raz na rok Narodowy Fundusz Zdrowia skieruje do Ciebie pismo z prośbą o opisanie Twojej aktualnej sytuacji. Otrzymasz formularz, który będziesz musiał wypełnić i przesłać do Twojego lokalnego ośrodka zdrowia. Jeśli nie odeślesz formularza, Twoja prośba nie będzie mogła zostać przeanalizowana i karta nie zostanie ponownie wydana.

Warunki dotyczące dochodów

Generalnie, jeśli otrzymujesz maksymalną kwotę zasiłku dla osób o niskich dochodach, zostanie ci przyznana karta medyczna bez potrzeby poddania się dalszej ocenie według kryteriów finansowych.

Na potrzeby dokonania oceny uprawnienia małżeństwa do otrzymania karty medycznej pod uwagę brany jest wiek starszego małżonka.

Dochody są oceniane w różny sposób w zależności od tego, czy oceniana osoba przekroczyła wiek 70 lat.

Niektóre odszkodowania nie są brane pod uwagę podczas oceniania dochodów dla celów wydania karty medycznej:

Odszkodowania od Izby ds. Ofiar Nadużyć Seksualnych
Odszkodowania w ramach Programu Odszkodowań Zdrowotnych
Odszkodowania dla osób, które zaraziły się żółtaczką typu C lub HIV przez zanieczyszczone produkty krwiopochodne (łącznie z dochodami pochodzącymi z inwestowania tych pieniędzy)

Warunki dotyczące dochodów dla osób w wieku poniżej 70 lat

Samotni rodzice posiadający osoby na utrzymaniu są oceniani z zastosowaniem limitów dochodów dla osób w związku małżeńskim.

Limit tygodniowych dochodów (dochód brutto minus podatek i składki na ubezpieczenie społeczne)

Kategoria Poniżej 66 lat 66-69 lat
Osoba stanu wolnego mieszkająca sama 184 € 201,50 €
Osoba stanu wolnego mieszkająca z rodziną 164 € 173,50 €
Małżeństwo/samotny rodzic z dziećmi na utrzymaniu 266,50 € 298 €
Zasiłek na każde z pierwszych 2 dzieci poniżej 16 roku życia 38 € 38 €
Zasiłek na 3. i każde kolejne dziecko poniżej 16 roku życia 41 € 41 €
Zasiłek na każde z pierwszych 2 dzieci powyżej 16 roku życia (bez dochodu) 39 € 39 €
Zasiłek na 3. i każde kolejne dziecko powyżej 16 roku życia (bez dochodu) 42,50 € 42,50 €
Każda osoba pozostająca na utrzymaniu powyżej 16 roku życia na trzecim poziomie edukacji dziennej bez stypendium 78 € 78 €

Uzasadnione wydatki ponoszone na opiekę nad dziećmi oraz koszty czynszu/kredytu hipotecznego będą również uwzględniane. (Nie ma jednak ścisłej definicji, czym są uzasadnione wydatki w odniesieniu do kosztów mieszkania lub opieki nad dziećmi).

Tygodniowe koszty dojazdu do pracy (rzeczywisty koszt transportu publicznego lub kilometraż wg stawki 30 centów na milę/18 centów na km) są także uznawane.

Przykłady obliczania/szacowania dochodów są podane tutaj

Kapitał; wnioskodawcy w wieku poniżej 70 lat

Cały kapitał (oszczędności i inwestycje) jest brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wydania karty medycznej. Do obliczania tygodniowych dochodów jest uwzględniany w następujący sposób:

Kapitał Oceniane tygodniowe dochody
Pierwsze 20 000 € (osoby stanu wolnego), 40 000 € (małżeństwa) Zero
Kolejne 10 000 € 1 € na 1 000 €
Kolejne 10 000 € 2 € na 1 000 €
Pozostałe (np. kapitał powyżej 40 000 €/60 000 €) 4 € na 1 000 €

Warunki dotyczące dochodów dla osób w wieku powyżej 70 lat

W latach 2001-2008 każda osoba w wieku powyżej 70 lat była uprawniona do posiadania karty medycznej bez względu na wysokość dochodów – więcej informacji poniżej.

Od stycznia 2009 r. obowiązują limity dochodów brutto wynoszące 700 euro tygodniowo na osobę i 1 400 euro tygodniowo w przypadku małżeństw. Nie są dopuszczalne standardowe odliczenia (na przykład na podatek dochodowy). Jednak osoby, których dochody przekraczają te limity, mogą nadal występować o wydanie kart medycznych ze względu na trudną sytuację w ramach programu dyskrecjonalnego, na przykład w przypadku ponoszenia wysokich wydatków na leczenie.

Emerytury, zarobki, odsetki od kapitału oraz wszelkie inne źródła dochodów są uwzględniane podczas dokonywania oceny wysokości dochodów.

Małżonek w wieku poniżej 70 lat: Jeżeli jeden z małżonków ma więcej niż 70 lat, a drugi małżonek jest w wieku poniżej 70 lat, oboje kwalifikują się do otrzymania karty medycznej, pod warunkiem że ich dochody są niższe niż 1 400 euro tygodniowo.

Kapitał; wnioskodawcy w wieku powyżej 70 lat

Dla osób w wieku powyżej 70 lat kapitał (oszczędności i inwestycje) jest oceniany inaczej niż w przypadku osób w wieku poniżej 70 lat. W przypadku osób, które przekroczyły 70 lat, pod uwagę bierze się tylko odsetki uzyskiwane od kapitału, a nie sumę kapitału. Nie uwzględnia się dochodów od pierwszych 36 000 euro w przypadku kapitału osoby samotnej i 72 000 euro w przypadku małżeństwa.

Zob. Karta medyczna: Przykłady oceniania kapitału dla osób w wieku powyżej 70 lat po prawej stronie.

Osoby, które otrzymały kartę medyczną przed 31 grudnia 2008 r.

Karty wydane osobom w wieku powyżej 70 lat będą nadal ważne po 1 stycznia 2009 r., jeżeli dochody tych osób nie przekroczą odpowiedniego nowego progu. Posiadacze kart nie będą musieli poddawać się ocenie dochodów, chyba że ich dochody przekroczą obowiązujące limity i będą chcieli wystąpić o wydanie dyskrecjonalnej karty medycznej ze względu na ich sytuację osobistą.

Wszystkie osoby w wieku 70 i więcej lat otrzymają od Zarządu Służby Zdrowia (HSE) pismo informujące o nowych przepisach. Tylko osoby, których dochody przekroczą limity, będą musiały skontaktować się z HSE. Pozostali po prostu zachowają swoje dotychczasowe karty.
Więcej informacji o przepisach dla osób, którym wydano kartę medyczną przed końcem 2008 r.

Pozostałe kategorie uprawnionych osób

Karty medyczne są zazwyczaj przyznawane dzieciom objętym opieką zastępczą.

Niektórym osobom może przysługiwać prawo do karty medycznej na podstawie przepisów UE:

Osoby mieszkające w Irlandii i otrzymujące świadczenia społeczne w innym kraju Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) lub Szwajcarii, które nie otrzymują irlandzkich świadczeń socjalnych (poza zasiłkiem na dziecko lub dodatkiem na opiekę nad małymi dziećmi). W tym przypadku nie można być zatrudnionym lub prowadzić własnej działalności gospodarczej, tzn. nie można podlegać obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI)
Osoby mieszkające w Irlandii i pracujące w innym kraju UE/EOG lub Szwajcarii, które opłacają składki na ubezpieczenie społeczne w tym kraju
Osoby mieszkające w Irlandii i będące małżonkiem lub dzieckiem na utrzymaniu osoby zatrudnionej w innym kraju UE/EOG lub Szwajcarii. Osoby takie nie mogą otrzymywać irlandzkich świadczeń socjalnych poza zasiłkiem na dziecko i dodatkiem na opiekę nad małymi dziećmi oraz nie mogą być zobowiązane do wnoszenia opłat do irlandzkiego systemu opieki społecznej, tzn. nie mogą mieć potrącanych od dochodów składek PRSI.

Studenci studiów dziennych w wieku 16-25 lat pozostający na utrzymaniu swoich rodziców są uprawnieni do otrzymania karty medycznej tylko wtedy, gdy ich rodzice posiadają kartę medyczną. Studenci, którzy są finansowo niezależni od swoich rodziców, np. uzyskują dochód z pracy na niepełny etat i którzy spełniają kryteria finansowe, mogą mieć prawo do karty medycznej. W takim przypadku karta medyczna może zostać wydana przez lokalne biuro ds. zdrowia w miejscu, w którym student uczęszcza na uczelnię. Student otrzymujący dodatek z tytułu niepełnosprawności będzie zazwyczaj uprawniony do otrzymania karty medycznej.

Powrót do pracy

Jeżeli otrzymujesz zapomogę w ramach pomocy społecznej i powracasz do pracy, możesz korzystać ze swojej karty medycznej przez okres do 3 lat.

Jeżeli się przeprowadzasz

Możesz korzystać ze swojej karty medycznej przez okres do 3 miesięcy, jeżeli tymczasowo przebywasz w innym miejscu. W takim przypadku możesz leczyć się u każdego lekarza rodzinnego pracującego w tym rejonie, którego obejmuje program kart medycznych. Jeżeli zamierzasz wyjechać na okres dłuższy niż 3 miesiące, należy wystąpić o przyznanie karty medycznej do lokalnego biura ds. zdrowia w tym miejscu. Jeżeli przenosisz się do innej części obszaru administracyjnego swojego Zarządu Służby Zdrowia, możesz wystąpić o zmianę lekarza.
Więcej informacji

Zarząd Służby Zdrowia (HSE) posiada Informator o kartach medycznych, w którym znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W lutym 2007 r. ogłoszono, że Departament ds. Zdrowia i Dzieci, we współpracy z HSE, dokonuje przeglądu limitów dochodów podanych powyżej, które obowiązują od 2005 r. W międzyczasie obowiązują limity dochodów określone powyżej.
Jak składać podanie

Jeśli masz jakieś pytania przed wysłaniem prośby o kartę medyczną możesz zadzwonić na tanią linię 1890 252 919 lub skontaktować się z lokalnym ośrodkiem zdrowia.

Formularz wniosku oraz listę uczestniczących lekarzy można otrzymać w lokalnym ośrodku zdrowia lub lokalnym biurze ds. zdrowia w swoim rejonie. Można również pobrać formularz wniosku o kartę medyczną tutaj (pdf). Wypełnij go i zanieś do lekarza, którego wybrałeś z listy uczestniczących lekarzy.

Wybrany przez ciebie lekarz powinien prowadzić praktykę w odległości nie większej niż 7 mil od twojego miejsca zamieszkania. Lekarz musi wyrazić zgodę na przyjęcie cię jako swojego pacjenta. Więcej informacji na temat usług lekarzy dla posiadaczy kart medycznych znajduje się tutaj.

Lekarz rodzinny, który przyjmuje cię jako pacjenta, podpisuje formularz. Twój pracodawca musi również podpisać formularz oraz poświadczyć wysokość twojego wynagrodzenia albo jeśli otrzymujesz zasiłek w ramach pomocy społecznej, formularz musi zostać podbity w lokalnym urzędzie pomocy społecznej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach samozatrudnienia muszą przedłożyć ostatni formularz zeznania podatkowego lub sprawozdania sprawdzone pod względem rachunkowym.

Formularz należy złożyć w lokalnym biurze ds. zdrowia.

Jeżeli twoje dochody przewyższają ustalone warunki, twój wniosek zostanie automatycznie oceniony pod względem możliwości wydania karty opieki lekarza rodzinnego.

Odwołania

Jeżeli odmówiono ci wydania karty medycznej i nie zgadzasz się z tą decyzją, możesz zwrócić się o jej rozpatrzenie do lokalnego biura ds. zdrowia. Okoliczności mogły ulec zmianie lub mogłeś pominąć pewne ważne informacje w pierwszym wniosku. Jeżeli nadal nie jesteś usatysfakcjonowany wydaną decyzją, możesz odwołać się do biura ds. odwołań w Zarządzie Służby Zdrowia w swoim rejonie. (Informacje kontaktowe będą zawarte w piśmie odmownym). Biuro ds. odwołań przeprowadzi ponowną ocenę twojego wniosku. Oceny dokonają pracownicy Zarządu Służby Zdrowia, którzy nie uczestniczyli w wydawaniu poprzedniej decyzji.

Gdzie składać podanie

Skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub lokalnym biurem ds. zdrowia – Local Health Office w twoim rejonie, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kart medycznych i kwalifikowalności.


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz