Home » Zasilki » Dodatkowe świadczenia socjalne

Dodatkowe świadczenia socjalne

 świadczenia socjalne irlandia

Świadczenia socjalne

System dodatkowych świadczeń socjalnych zapewnia cotygodniowe świadczenia dla osób o niskich dochodach lub pozbawionych dochodów. Osoby o niskich dochodach mają również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń w ramach systemu dodatkowych świadczeń socjalnych w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb. Przykładami takich świadczeń są dodatek mieszkaniowy na czynsz/spłatę odsetek od kredytu hipotecznego, czy też na zaspokojenie potrzeb w nagłych przypadkach.
 świadczenia socjalne ie
W budżecie na 2010 r. wprowadzono zmiany dotyczące dodatkowych świadczeń socjalnych dla nowych osób w wieku poniżej 25 lat, które się o nie ubiegają – zobacz punkt „Stawki” poniżej.

Zasady


Osoby pozbawione dochodów mogą być uprawnione do otrzymywania podstawowego dodatkowego świadczenia socjalnego. Osoby o dochodach nie przekraczających ustalonej dla systemu dodatkowych świadczeń socjalnych kwoty przypadającej na jedną osobę w rodzinie mogą otrzymywać świadczenie do wysokości ustalonej stawki. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku socjalnego lub renty, ale jeszcze ich nie otrzymały, a nie posiadają innego źródła dochodów, mogą ubiegać się o przyznanie do czasu otrzymania zasiłku świadczenia w ramach systemu dodatkowych świadczeń socjalnych.

Warunki


Aby być uprawnionym do otrzymywania świadczeń w ramach systemu dodatkowych świadczeń socjalnych, należy zwykle spełnić następujące warunki:

Zamieszkiwać na terenie Irlandii
Spełnić określone kryteria majątkowe
Złożyć wniosek o przyznanie innego zasiłku/zapomogi, do którego dana osoba jest uprawniona
Spełnić kryterium stałego zamieszkania (nie dotyczy zasiłku przyznawanego w sytuacjach szczególnych); Pracownicy z krajów UE/EOG spełniają kryterium stałego zamieszkania, jednakże osoby zamieszkujące w tych krajach przyjeżdżające do Irlandii w celach zarobkowych będą musiały przejść standardową procedurę weryfikacyjną
Zarejestrować się w FÁS (dotyczy osób w wieku produkcyjnym).
Osoby spełniające poniższe kryteria zazwyczaj nie kwalifikują się do otrzymania dodatkowego świadczenia socjalnego:

Osoba zatrudniona na cały etat, pracująca powyżej 30 godzin w tygodniu
Student w trybie dziennym
Osoba biorąca udział w sporze pracowniczym; jednakże osoby te mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie socjalne dla osób pozostających na ich utrzymaniu.
Kryterium majątkowe
Kryterium majątkowe obejmuje:

Całkowity dochód, łącznie z większością świadczeń socjalnych i wypłacanych przez rejonową służbę zdrowia, wyłączając zasiłek na dziecko, dodatek na opiekę domową oraz dodatek dla osób niewidomych. Do dochodu wliczane są również wszystkie rodzaje odszkodowania, poza odszkodowaniami przyznawanymi przez sąd osobom zarażonym wirusem zapalenia wątroby typu C wskutek podania immunoglobuliny anty-D lub produktów krwiopochodnych lub przeprowadzonej w Irlandii transfuzji krwi, odszkodowaniami przyznawanymi przez Hepatitis C Compensation Tribunal oraz HIV Compensation Tribunal (organizacje zajmujące się przyznawaniem odszkodowań dla osób zarażonych wirusem zapalenia wątroby typu C oraz wirusem HIV), Residental Institutions Redress Board (organizacja przyznająca odszkodowania dla osób wykorzystywanych w wieku dziecięcym) lub odszkodowań za szkody spowodowane stosowaniem talidomidu.

Od czerwca 2007 r. dodatek dla opiekuna prawnego sieroty (składkowy), dodatek dla opiekuna prawnego sieroty (bezskładkowy) oraz dotacja na opiekę zastępczą nie są brane pod uwagę w ocenie dochodów uprawniających do ubiegania się o dodatkowe świadczenie socjalne.

Praca rehabilitacyjna: Nie uwzględnia się dochodu z pracy rehabilitacyjnej do wysokości 120 EUR.

Wartość korzyści lub przywileju: W przypadku osób w wieku 24 lat lub poniżej, które mieszkają z rodzicami lub przybranymi rodzicami w domu rodziny, część dochodu rodziców jest uwzględniana przy ocenie do celów wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego. Departament Spraw Socjalnych i Rodziny nazywa to oceną korzyści i przywilejów związanych z zamieszkiwaniem z rodzicami. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak w ocenie dochodów uwzględnia się korzyści i przywileje

Wartość inwestycji, oszczędności lub majątku (poza wartością nieruchomości będącej miejscem zamieszkania) od 6 czerwca 2007 r. obliczana jest w następujący sposób:

Kapitał    Ocena tygodniowego kryterium majątkowego
Pierwsze €5000    nie bierze się pod uwagę
Następne €10 000    €1 na każde €1000
Następne €25 000    €2 na każde €1000
Reszta    €4 na każde €1000
W przypadku pary małżeńskiej, partnerów bądź konkubentów, podczas sprawdzania stanu środków, ich dochody są liczone razem.

Zwrot dodatkowego świadczenia socjalnego
W niektórych przypadkach osoba, która otrzymała świadczenie w ramach systemu dodatkowych świadczeń socjalnych, ma obowiązek je zwrócić. Na przykład:

Jeżeli dodatkowe świadczenie socjalne wypłacane jest w czasie oczekiwania na wypłatę z zasiłku socjalnego, dodatku lub renty, otrzymana kwota świadczenia dodatkowego zostanie odliczona od należnej kwoty zaległych świadczeń.

Osoby, którym przyznano zasiłek wypłacany w nagłych przypadkach, będą musiały zwrócić świadczenie w całości lub w części, jeżeli pracują lub w momencie rozpatrzenia roszczenia ubezpieczeniowego.

Stawki

Podstawowe dodatkowe świadczenie socjalne jest sumą stawki na osobę oraz dodatkowych sum przypadających na każdą pozostającą na utrzymaniu danej osoby osobę dorosłą lub niepełnoletnią. Dziecko pozostające na utrzymaniu oznacza osobę poniżej 18 roku życia, która mieszka z osobą ubiegającą się o świadczenie i pozostaje na jej utrzymaniu. Dla osób, które otrzymują dodatkowe świadczenia socjalne od przynajmniej 27 tygodni, limit wieku dziecka pozostającego na ich utrzymaniu wynosi 22 lata dla dziecka uczącego się w trybie dziennym. Dodatek na dziecko będzie wypłacany do końca roku akademickiego, w którym dziecko to skończy 22-gi rok życia.

Stawki dodatkowego świadczenia socjalnego obowiązujące od stycznia 2012 r.
Maksymalna stawka dodatkowego świadczenia socjalnego dla osób w wieku 25 lat lub więcej
Stawka osobista    Dodatek na kwalifikującą się osobę dorosłą
Maksymalna stawka    €186    €124.80
Insert HeaderInsert HeaderInsert HeaderMaksymalna stawka dodatkowego świadczenia socjalnego dla osób w wieku poniżej 25 lat
Wiek    Stawka osobista    Dodatek na kwalifikującą się osobę dorosłą
18 – 19    €100    €100
20 – 21    €100    €100
22 – 24    €144    €124.80
Osobista stawka i stawka na kwalifikującą się osobę dorosłą dodatkowego świadczenia socjalnego dla osób ubiegających się o to świadczenie w wieku poniżej 25 lat nie będzie obniżana w następujących przypadkach:
Osoby ubiegające się z dziećmi na utrzymaniu
Osoby, które 30 grudnia 2009 r. miały 18 lub 19 lat i otrzymywały dodatkowe świadczenie socjalne od 29 kwietnia 2009 r.
Osoby, które 30 grudnia 2009 r. miały co najmniej 20 lat i otrzymywały dodatkowe świadczenie socjalne od 30 grudnia 2009 r.
Niektóre dzieci będące pod opieką HSE w okresie 12 miesięcy przed osiągnięciem 18 roku życia również będą oceniane przy zastosowaniu stawki zapomogi dla osób w wieku 25 lat i więcej.

Jak składać podanie

Wnioski należy składać urzędnikowi służby społecznej (CWO) w lokalnym ośrodku zdrowia (Health Centre), gdy tylko pojawi się taka potrzeba. Przedstawienie poniższych informacji i dokumentów uprości i przyspieszy rozpatrzenie wniosku:

Numery Osobistej Służby Publicznej (PPS) (uprzednio numery RSI) wasze, współmałżonka/partnera/konkubenta oraz waszych dzieci
Dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów
Zaświadczenia z lokalnego urzędu pomocy społecznej oraz ostatni odcinek wynagrodzenia, w przypadku niedawnego ubiegania się o zasiłek lub zapomogę dla bezrobotnych
Udokumentowanie każdego dochodu, otrzymywanego przez was oraz współmałżonka/partnera/konkubenta oraz dzieci
Informacji o zasiłku na dziecko, aktów urodzenia każdego dziecka, w odniesieniu do którego składany jest wniosek o dodatkowe świadczenie (jeżeli nie posiadają numerów PPS)
Informacjom o wysokości czynszu, w przypadku składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego na czynsz
Szczegółowych informacji odnośnie do wysokości odsetek od kredytu hipotecznego, w przypadku składania wniosku o przyznanie dodatku na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego.
Istnieje możliwość odwołania się od decyzji urzędnika rozpatrującego złożony wniosek. Odwołanie należy przedłożyć urzędnikowi ds. odwołań w lokalnej placówce służby zdrowia. Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani rezultatem odwołania do Zarządu Służby Zdrowia, mogą się Państwo odwoływać do niezależnego Biura Odwołań Spraw Socjalnych. Niezależne Biuro Spraw Socjalnych zajmuje się odwołaniami złożonymi w sprawach związanych z podstawowymi i dodatkowymi zasiłkami socjalnymi, lecz nie podejmuje decyzji w związku z odwołaniami w sprawie Płatności w Sytuacjach Nadzwyczajnych i Pilnych.

Gdzie składać podanie

Należy skontaktować się z lokalnym ośrodkiem zdrowia.

Źródlo

Spis urzędów zajmujących się przyznawaniem Supplementary Welfare Allowance w Co. Limerick


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz