Home » Zasilki » Dodatek z tytułu niepełnosprawności

Dodatek z tytułu niepełnosprawności

Dodatek z tytułu niepełnosprawności

Dodatek z tytułu niepełnosprawności

Dodatek z tytułu niepełnosprawności to cotygodniowe świadczenie wypłacane w Irlandii osobom niepełnosprawnym w wieku od 16 do 66 lat. Muszą istnieć podejrzenia, że dana osoba będzie niepełnosprawna przez okres przynajmniej roku. Dodatek przyznawany jest na podstawie oceny medycznej i oceny środków utrzymania.
Jeżeli dana osoba uzna, że niesłusznie odmówiono jej zasiłku chorobowego lub będzie niezadowolona z decyzji Urzędnika Opieki Społecznej odnośnie swoich praw, ma ona możliwość odwołania się od tej decyzji.

Zasady

Warunki otrzymywania dodatku z tytułu niepełnosprawności:
Uraz, choroba, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa o przewlekłym charakterze lub taka, która może trwać przez co najmniej jeden rok;
Na skutek niepełnosprawności zdolność osoby do pracy, którą mogłaby wykonywać stosownie do wieku, doświadczenia i kwalifikacji, została w znacznym stopniu ograniczona;
wiek od 16 do 66 lat;
spełnianie kryteriów finansowych;
spełnianie warunku stałego pobytu.

dodatek niepełnosprawności

Domy opieki

Osobom pobierającym dodatek z tytułu niepełnosprawności, które znajdą się w szpitalu lub domu opieki, świadczenie to będzie wypłacane tak długo, jak spełniają warunki jego otrzymywania.
Osoby, które przed znalezieniem się w domu opieki nie pobierały dodatku z tytułu niepełnosprawności, mogą go otrzymać po trafieniu do takiej placówki, jeżeli spełniają warunki jego otrzymywania.

Kryteria finansowe


Prawo do dodatku z tytułu niepełnosprawności warunkują kryteria finansowe. Aby móc otrzymywać to świadczenie, całkowity dochód osoby nie może przekraczać określonej kwoty. Składniki całkowitego dochodu brane pod uwagę to:
Uzyskane dochody gotówkowe, zarówno wasze, jak i współmałżonka/partnera/konkubenta.
Dochody pieniężne osoby występującej o świadczenie lub jej małżonka. Więcej informacji znajduje się w dokumencie o dochodach pieniężnych nie uwzględnianych w kryteriach finansowych.
Środki majątkowe, m.in. wartość posiadanych oszczędności, inwestycji, udziałów, nieruchomości (innych niż zajmowany własny lokal mieszkalny). Nie bierze się pod uwagę środków majątkowych do wartości 50 000 EUR. Więcej informacji znajduje się w dokumencie o środkach majątkowych i świadczeniach w ramach pomocy społecznej.
Pobierane alimenty. Więcej informacji znajduje się w dokumencie o sposobie zaliczania alimentów na poczet dochodów.

Dochód ze sprzedaży domu

Wpływy ze sprzedaży domu do wysokości 190,460.71 EUR nie są brane pod uwagę przy ocenie kryteriów finansowych, jeżeli osoba sprzeda dom, a następnie:
przeniesie się do bardziej dogodnego lokalu mieszkalnego (który zakupi lub weźmie w najem)
zamieszka z opiekunem, który pobiera świadczenie opiekuńcze
przeniesie się do placówki opiekuńczej lub specjalnej — społecznej, spółdzielczej, publicznej lub prywatnej
przeniesie się do prywatnego domu pogodnej starości figurującego w rejestrze ustanowionym w ustawie zdrowotnej (domy pogodnej starości) z 1990 r.
Jeżeli osoba zamieszkuje lokal będący w części lokalem użytkowym, a w części mieszkalnym, to nie uwzględnia się tylko wpływów pochodzących ze sprzedaży części mieszkalnej.

Dochód z wynagrodzenia za pracę

Jeżeli osoba może podjąć pracę rehabilitacyjną, to wynagrodzenie za tę pracę do wysokości 120 EUR tygodniowo nie wpływa na prawo do dodatku z tytułu niepełnosprawności. Przed podjęciem pracy należy uzyskać zezwolenie z Departamentu Spraw Społecznych i Rodzinnych.
Do oceny kryteriów finansowych dodatku z tytułu niepełnosprawności nie uwzględnia się 50% kwoty zarobków między 120 a 350 EUR.

Zarobki powyżej 350 EUR są w pełni brane pod uwagę w ocenie, czy ubiegający się o dodatek spełnia kryteria finansowe.

Świadczenia dla niepełnosprawnych a zatrudnienie.

Świadczenia za osoby pozostające na utrzymaniu
Jeśli pozostajecie w związku małżeńskim, partnerskim bądź konkubinacie, możecie otrzymać podwyżkę na tę osobę, jako na dorosłego na waszym utrzymaniu. Świadczenie podwyższone można również otrzymać z tytułu posiadania dziecka na utrzymaniu.

Jeśli macie dzieci, które z wami zamieszkują i jesteście stanu wolnego, wdowcem, w separacji bądź w związku partnerskim, ale nie mieszkacie z partnerem(ką), możecie otrzymać podwyżkę na osobę, która opiekuje się waszym dzieckiem, pod warunkiem, że osoba ta ma 16 lat lub więcej, zamieszkuje z wami i pozostaje na waszym utrzymaniu.

Dochód pochodzący z pracy współmałżonka/partnera/konkubenta
Jeśli wasz współmałżonek/partner/konkubent pracuje, może to mieć wpływ na wasz dodatek inwalidzki.

Od dnia 26 września 2007 r., tygodniowe zarobki współmałżonka/partnera/konkubenta szacowane są w sposób następujący:

Zarobki tygodniowe to wynagrodzenie brutto po odliczeniu PRSI, składek emerytalnych i związkowych.

Wypracowane 20€ dziennie (maksymalnie 60€) odliczane jest od średnich tygodniowych zarobków współmałżonka/partnera/konkubenta, a następnie 60% saldo uważane jest za przychód tygodniowy. Następnie tygodniowy dochód z wynagrodzenia za pracę odlicza się od sumy całości osobistej stawki dodatku z tytułu niepełnosprawności i maksymalnej kwoty podwyższonej za uprawnioną osobę dorosłą.

Jeżeli przed 26 września 2007 r. otrzymywaliście dodatek inwalidzki i nadal pozostajecie w tym systemie, w tej sytuacji zarobki waszego współmałżonka/partnera/konkubenta zostaną oszacowane zgodnie z nowymi regulacjami w celu sprawdzenia, co jest dla was korzystniejsze. Jeżeli na podstawie poprzedniej metody oceny osobie przysługuje wyższy dodatek, to ta metoda obliczania dochodów z wynagrodzenia będzie wciąż stosowana.

Jeżeli stan posiadania waszego współmałżonka/partnera/konkubenta uległ z jakiegokolwiek powodu zmianie po 26 września 2007 r., wówczas nie będzie wam przysługiwało stosowanie uprzedniej metody obliczania środków pochodzących z wynagrodzenia za pracę.

Stawki

Od stycznia 2011 r., maksymalna tygodniowa stawka dodatku z tytułu niepełnosprawności wynosi:

Stawka osobista (ubiegający się) 188 EUR (maksymalna stawka)
Kwalifikujący się dorosły 124,80 EUR (maksymalna stawka)
Kwalifikujące się dziecko 29,80 EUR (pełna stawka)
14,90 EUR (połowa stawki)

Jeśli pozostajecie w związku małżeńskim, partnerskim bądź konkubinacie i oboje kwalifikujecie się do dodatku za inwalidztwo, wówczas każde z was osobiście otrzyma co tydzień przysługujący dodatek inwalidzki.

Jeśli wy sami bądź wasz współmałżonek/partner/konkubent kwalifikuje się do otrzymania dodatku inwalidzkiego, zaś druga strona otrzymuje inny rodzaj zasiłku z opieki społecznej, wówczas każde z was otrzyma co tydzień przysługującą mu kwotę wypłaty.

Sposób składania wniosków

Pobierz wniosek o przyznanie dodatku z tytułu niepełnosprawności (PDF). Wniosek ten jest również dostępny w najbliższym biurze opieki społecznej.

Badanie lekarskie

Ubiegający się o dodatek z tytułu niepełnosprawności mogą zostać skierowani na badanie lekarskie. Osoby skierowane na badanie lekarskie, które nie mogą się na nie stawić lub potrzebują informacji o pomocy medycznej, powinny skontaktować się z Wydziałem ds. Kontroli i Oceny Medycznej (Medical Review and Assessment Section) – zob. pkt „Gdzie składać podanie” poniżej.

Niestawiennictwo na badaniu lekarskim grozi nieprzyznaniem dodatku z tytułu niepełnosprawności.

Gdzie składać podanie

Disability Allowance Section
Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford
Ireland
Tel:(043) 334 0000
Locall:1890 92 77 70
Homepage: www.welfare.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz