Egzaminy na prawo jazdy w Irlandii

logo citizen information ireland

Egzaminy na prawo jazdy w Irlandii

Egzaminowanie przyszłych kierowców przeprowadzane jest w Irlandii przez Urząd Bezpieczeństwa Drogowego (Road Safety Authority) zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą przyznawania praw jazdy. W całym kraju znajdują się ośrodki egzaminacyjne. Jeśli tylko jest to możliwe, kandydaci są egzaminowani w tym ośrodku, który wskażą w swoim wniosku.
Egzamin na prawo jazdy jest obowiązkowy dla wszystkich kierowców, którym wydano 2–letnie, tymczasowe prawo jazdy. Należy pamiętać, że nie można występować o wydanie trzeciego lub kolejnego tymczasowego prawa jazdy którejkolwiek kategorii bez zaliczenia egzaminu. Od grudnia 2007 r. nie można wziąć na prawo jazdy przez co najmniej sześć miesięcy po otrzymaniu Twojego pierwszego zezwolenia szkoleniowego (jeśli nie zmieniasz z tymczasowego prawa jazdy na prawo jazdy) w przypadku kategorii A, A1, M, W i B.

Czas oczekiwania na ten egzamin może różnić się w zależności od hrabstwa, dlatego też sugeruje się złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na ok. 10 miesięcy przed upływem terminu ważności drugiego tymczasowego prawa jazdy Egzamin przebiega we wszystkich ośrodkach według tych samych procedur. Istnieje już możliwość składania wniosków oraz wnoszenia opłat za egzamin online (zob. „Jak składać podanie”).

Celem egzaminu na prawo jazdy jest ustalenie czy:

Kandydat zna kodeks drogowy
Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu prowadzić pojazd zgodnie z przepisami
Prowadzi pojazd z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie innych uczestników ruchu drogowego.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy przestudiować kodeks drogowy (pdf) — broszurę wydawaną przez Urząd Bezpieczeństwa Drogowego. Jest ona dostępna w księgarniach, a także w niektórych urzędach pocztowych w cenie 4 euro. Dobrze jest także wcześniej jak najlepiej przećwiczyć prowadzenie pojazdu na wszelkiego rodzaju drogach oraz w różnych sytuacjach. Ćwiczenia takie poprawiają technikę jazdy oraz zwiększają pewność siebie

W dniu egzaminu, warto zarezerwować sobie trochę więcej czasu, tak aby dotrzeć do ośrodka z kilkuminutowym wyprzedzeniem. Egzamin rozpoczyna się wraz z wywołaniem nazwiska kandydata i wprowadzeniem go do sali egzaminacyjnej.

Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu

Od 14 lutego 2005 r. egzaminy na kategorie B (samochody osobowe), EB (samochody osobowe z przyczepą) oraz W (pojazdy robocze) zawierają część wymagającą od kandydata opisania wybranych czynności wykonywanych podczas sprawdzania stanu technicznego pojazdu. Odpowiedziawszy na kilka pytań dotyczących kodeksu drogowego, osoba egzaminowana zostanie wyprowadzona na zewnątrz i stanie przed pojazdem. Jej zadaniem jest opisanie, jak powinno wyglądać sprawdzenie stanu technicznego 3 z następujących elementów: układu kierowniczego, klaksonu, hamulców, opon, świateł, świateł odblaskowych, kierunkowskazów, oleju silnikowego, poziomu płynu w chłodnicy, płynu do spryskiwaczy. Dostęp do powyższych elementów wymaga zademonstrowania umiejętności otwierania i bezpiecznego zamykania maski pojazdu. Tutaj można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat sprawdzania stanu technicznego wszystkich pojazdów mechanicznych.

Od 14 lutego 2005 r. egzaminy na kategorie C1, C, EC1 oraz EC (samochody ciężarowe oraz samochody ciężarowe z przyczepą) zawierają część wymagającą od kandydata opisania przeglądu technicznego 3 z powyższych elementów. Dostęp do tych części wymaga zademonstrowania umiejętności otwierania i bezpiecznego zamykania maski pojazdu, oraz otwierania/zamykania innych elementów.
Egzaminator

Egzaminatorzy zatrudniani są przez Urząd Bezpieczeństwa Drogowego na podstawie wyników otwartych i ograniczonych konkursów przeprowadzanych przez Urząd ds. Mianowań Publicznych (Public Appointments Service).

Ogłoszenia o konkursach na stanowisko egzaminatora pojawiają się zawsze w prasie krajowej. Zainteresowanie przyszłymi konkursami można także zgłosić za pośrednictwem strony internetowej Komisji (zob. „Gdzie składać podanie”).
Udogodnienia dla kierowców niepełnosprawnych/niemówiących po angielsku

Osobom upośledzonym słuchowo może podczas tej części egzaminu towarzyszyć tłumacz. Tłumacz nie może być równocześnie instruktorem prawa jazdy osoby egzaminowanej, nie może także towarzyszyć jej podczas części praktycznej. W tej części egzaminator może wydawać polecenia na piśmie lub też porozumiewać się za pomocą języka migowego na podstawowym poziomie. Warto wiedzieć, że jeśli pojazd wykorzystany podczas egzaminu jest przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej (np. posiada dodatkowe urządzenia sterujące), fakt ten zostanie odnotowany na pełnym prawie jazdy kandydata. Wszelkie specjalne wymagania powinny być wyszczególnione na wniosku, tak aby umożliwić odpowiednie przygotowanie egzaminu

Istnieje możliwość wniesienia o przeprowadzenie egzaminu w języku irlandzkim. (Należy w takim wypadku wypełnić irlandzkojęzyczną wersję podania i wysłać ją w normalnym trybie). Jeśli język angielski nie jest językiem ojczystym kandydata, ma on prawo do tego, aby podczas pierwszej części egzaminu towarzyszył mu tłumacz. Tłumacz nie może być równocześnie instruktorem osoby egzaminowanej oraz nie może towarzyszyć jej podczas części praktycznej. Egzaminator może wydawać polecenia na piśmie i odpowiednio je przekazywać. Egzaminator poprosi o okazanie prawa jazdy kandydata oraz podpisanie oświadczenia stwierdzającego, że samochód jest sprawny i ubezpieczony. Następnie zada kilka losowo wybranych pytań dotyczących kodeksu drogowego. W dalszej części, egzaminator wraz z osobą egzaminowaną udadzą się do samochodu, rozpoczynając część praktyczną egzaminu.

Praktyczny egzamin umiejętności

Yegzamin na prawo jazdy w Irlandii trwa ok. 30 minut (w zależności od natężenia ruchu drogowego). Egzaminator będzie wydawał wyraźne polecenia. Jeśli nie zostaną one zrozumiane, należy poprosić o ich powtórzenie. Nie należy wpadać w panikę, jeśli podczas egzaminu popełni się jakiś błąd. Nie musi być tak poważny, jak mogłoby się wydawać. Nie każdy błąd powoduje niezdanie egzaminu. Kandydaci są oceniani za zachowanie w następujących sytuacjach: ruszanie, prowadzenie pojazdu na drodze, zatrzymywanie, cofanie po łuku, zawracanie, ruszanie na wzniesieniu oraz parkowanie. Najważniejsze aspekty umiejętności kandydata to m.in.: usytuowanie samochodu na drodze podczas jazdy, wyprzedzanie i wymijanie, przewidywanie wydarzeń i zdolność obserwacji, wykorzystanie lusterek i sygnalizacji, postępy, prędkość, stosowanie się do sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych oraz oznaczeń na drodze, a także właściwe wykorzystanie urządzeń w pojeździe. W pewnym momencie kandydat otrzyma polecenie zademonstrowania znajomości sygnalizacji ręcznej. Należy także oczekiwać, że pokonanie trasy będzie wymagało wykonania kilku skrętów w lewo i w prawo, przejazdu przez rondo oraz zatrzymania się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

Po powrocie do ośrodka, egzaminator zaprowadzi kandydata do sali egzaminacyjnej, gdzie powiadomi go o wyniku egzaminu. Jeśli kandydat zdał, otrzyma świadectwo umiejętności (Certificate of Competency), które zachowuje ważność przez 2 lata. Jeśli wniosek o wydanie pełnego prawa jazdy nie zostanie złożony w ciągu tych dwóch lat, egzamin będzie musiał zostać powtórzony. Jeśli kandydat nie zdał egzaminu, otrzyma szczegółową listę swoich błędów do przestudiowania i skorygowania przed kolejną próbą
Przepisy

Aby przygotować się do egzaminu na prawo jazdy, należy wykonać kilka czynności oraz spełnić szereg wymogów prawnych.

Do egzaminu na prawo jazdy mogą przystąpić tylko osoby posiadające ważne tymczasowe prawo jazdy
Na pojeździe należy umieścić w widocznym miejscu odpowiednie winiety będące dowodami opłacenia podatku drogowego i ubezpieczenia a także, w stosownych przypadkach, zaświadczenie o stanie technicznym pojazdu (NCT certificate)
Tablice z literą „L” powinny być przymocowane tak, aby były widoczne z przodu i z tyłu pojazdu
Pojazd powinien być sprawny, a głębokość bieżnika każdej z opon powinna wynosić co najmniej 1,6 mm — co stanowi wyznaczony prawnie w Irlandii limit zużycia bieżnika opon
Stan wszystkich elementów wyposażenia pojazdu, takich jak wycieraczki, kierunkowskazy, lusterka itp., powinien być bez zarzutu
Samochód powinien być czysty wewnątrz i na zewnątrz.

Od 14 lutego 2005 r. każda osoba, która zostanie poproszona o opisanie, w jaki sposób powinien zostać sprawdzony stan techniczny pojazdu, musi także umieć bezpiecznie otworzyć i zamknąć maskę.
Anulowanie egzaminu

Jeśli z jakiegoś powodu kandydat nie jest w stanie stawić się na egzamin w wyznaczonym terminie, może go anulować. Wiąże się to jednak z koniecznością ponownego złożenia wniosku o egzamin na prawo jazdy. W takich przypadkach prosimy o natychmiastowe powiadamianie ośrodka egzaminacyjnego. Kolejki oczekujących są bardzo długie i prawdopodobnie ktoś inny będzie mógł stawić się w tym terminie. Opłata za egzamin zostanie zwrócona pod

warunkiem, że ośrodek zostanie powiadomiony o anulowaniu terminu z co najmniej 10–dniowym wyprzedzeniem oraz że dany kandydat nie anulował wcześniej więcej niż jednego terminu egzaminu. Anulowanie egzaminu oznacza powrót na koniec kolejki w danym ośrodku egzaminacyjnym. Egzamin można anulować w każdej chwili (informacje kontaktowe znajdują się w części „Gdzie składać podanie”).

Może się zdarzyć, choć są to niezwykle rzadkie przypadki, że wydział egzaminowania kierowców będzie zmuszony anulować egzamin z niewielkim wyprzedzeniem, przy czym dołoży wszelkich starań, aby kandydat został zawiadomiony o tym jak najszybciej. W takim przypadku, w najbliższym możliwym terminie zorganizowany zostanie bezpłatny egzamin. Ministerstwo rozważy także możliwość zwrotu pewnych kosztów własnych poniesionych przez kandydata, takich jak koszt wynajęcia pojazdu na dzień anulowanego egzaminu, pod warunkiem, że otrzyma odpowiedni wniosek. (Informacje kontaktowe znajdują się w części „Gdzie składać podanie”).
Stawki

Wraz z podaniem o dopuszczenie do egzaminu należy przesłać opłatę w wysokości odpowiadającej kategorii prawa jazdy.
Kategoria pojazdu     Opłata za egzamin
A, A1, B, EB, M oraz W     €85
C, C1, D oraz D1     €120
EC, EC1, ED oraz ED1     €120

Honorowane formy płatności to przekaz pocztowy, przekaz pieniężny i czek wystawione na Urząd Bezpieczeństwa Drogowego. Opłaty nie podlegają zwrotom.
Jak składać podanie

Istnieje możliwość złożenia wniosku oraz dokonania wpłaty. (Konieczne do tego są karta kredytowa VISA lub Mastercard oraz ważny adres e–mail. Podanie o dopuszczenie do egzaminu na prawo jazdy (pdf) można też pobrać z Internetu lub otrzymać w lokalnym urzędzie ds. podatku drogowego (Motor Tax Office). Do wypełnionego formularza należy dołączyć odpowiednią opłatę.

Jeśli kandydat anuluje egzamin i powiadomi o tym ośrodek z co najmniej 10–dniowym wyprzedzeniem, opłata za test zostanie zwrócona. Nie tracąc opłaty, można anulować dwa terminy. W takim przypadku nie trzeba również ponownie składać wniosku o dopuszczenie do egzaminu.
Gdzie składać podanie

Road Safety Authority

Moy Business Park
Primrose Hill
Ballina
Mayo
Ireland

Tel:(096) 25000
Locall:1890 506 080
Fax:(096) 25252
Homepage: http://www.rsa.ie
Email: info@rsa.ie

Egzaminatorzy zatrudniani są na podstawie otwartych i ograniczonych konkursów przeprowadzanych przez Urząd ds. Mianowań Publicznych. Więcej informacji na temat konkursów na stanowisko egzaminatora na prawo jazdy można uzyskać pod adresem:

Public Appointments Service

Chapter House
26-30 Abbey Street Upper
Dublin 1
Ireland

Tel:+353 1 858 7400
Locall:1890 449 999
Fax:+ 353 1 858 7500
Homepage: www.publicjobs.ie
Email: info@publicjobs.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz