Irlandzkie pełne prawo jazdy

logo citizen information ireland

Irlandzkie pełne prawo jazdy

Informacje

Po zdaniu w Irlandii egzaminu na prawo jazdy można ubiegać się o wydanie prawa jazdy dla kategorii pojazdu, której dotyczył egzamin. Podczas prowadzenia pojazdu należy zawsze mieć przy sobie swoje prawo jazdy.

Ogólna odpowiedzialność za przyznawanie praw jazdy spoczywa na Ministerstwie Transportu, ale dokument ten wydawany jest przez władze lokalne. W Irlandii działa 29 organów wydających prawa jazdy (urzędy ds. podatku drogowego – Motor Taxation Offices) i wniosek należy składać w urzędzie znajdującym się najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Wniosek o prawo jazdy może złożyć osoba posiadająca normalne miejsce zamieszkania w Irlandii. Oznacza to, że osoba ta musi mieszkać w Irlandii ze względu na powiązania osobiste lub zawodowe przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym.

Irlandzkie prawo jazdy jest uznawane i można je wymienić we wszystkich innych państwach członkowskich UE/EOG. Do prowadzenia pojazdu poza granicami UE/EOG może być potrzebne międzynarodowe prawo jazdy.

W 2006 r. Komisja Europejska zatwierdziła wprowadzenie jednolitego unijnego prawa jazdy, które ma zastąpić prawa jazdy obecnie używane w państwach członkowskich. Oczekuje się, że unijne prawa jazdy zostaną wprowadzone do 2012 r., a prawa jazdy wydane przez poszczególne państwa członkowskie będą wycofane do 2032 r. W niniejszym dokumencie opisano aktualne procedury składania wniosków o wydanie lub odnowienie prawa jazdy w Irlandii.
Przepisy

O wydanie prawa jazdy mogą ubiegać się osoby, które:

niedawno zdały egzamin na prawo jazdy,
posiadają prawo jazdy, które chcą odnowić, ponieważ jego ważność wygaśnie za trzy miesiące,
posiadały kiedyś prawo jazdy, które chcą odnowić, a jego ważność wygasła nie więcej niż 10 lat temu,
posiadają już prawo jazdy i chcą dodać do niego nową kategorię pojazdów, w przypadku której nie jest wymagane zdanie egzaminu praktycznego,
wymieniają ważne prawo jazdy wydane przez inne państwo członkowskie UE/EOG lub przez inny „kraj honorowany”.

Okres, na jaki wydane zostanie prawo jazdy, zależy od wieku kandydata. W przypadku okresu ważności praw jazdy wyróżnia się cztery przedziały wiekowe:

osoby poniżej 60 roku życia mogą ubiegać się o prawo jazdy na okres trzech lub dziesięciu lat,
osoby powyżej 60 roku życia, ale poniżej 67 lat mogą ubiegać się o prawo jazdy na okres trzech lat lub takie, które utraci ważność w przededniu 70-tych urodzin posiadacza,
osoby powyżej 67 roku życia, ale poniżej 70 lat mogą ubiegać się o prawo jazdy na okres trzech lat,
w przypadku osób, które ukończyły 70 lat konieczne jest zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia pojazdu, aby mogły wystąpić o prawo jazdy na okres trzech lat lub jednego roku.

Osoby, których prawo jazdy jest nieważne od 10 lat, muszą zdać teoretyczny egzamin na prawo jazdy. Po zdaniu teoretycznego egzaminu na prawo jazdy można wystąpić tylko o zezwolenie szkoleniowe i konieczne będzie ponowne zdanie praktycznego egzaminu na prawo jazdy.
Kategorie pojazdów

W Irlandii istnieje podział pojazdów mechanicznych stworzony na potrzeby wydawania praw jazdy. Jest to standardowa praktyka stosowana w całej Unii Europejskiej. W Irlandii obowiązuje ogółem 14 kategorii, od motocykli do pojazdów rolniczych. Więcej informacji na temat kategorii pojazdów i minimalnego wieku kierowców znajduje się tutaj.
Ograniczenie dotyczące praw jazdy na motocykle

Istnieje ograniczenie dotyczące prawa jazdy kategorii A. Nie uprawnia ono posiadacza do jazdy motocyklami (z wózkiem lub bez) o mocy silnika przekraczającej 25 kW. Ograniczenie to obowiązuje przez okres dwóch lat od zdania egzaminu na prawo jazdy tej kategorii i po otrzymaniu pełnego prawa jazdy na tę kategorię.

Od września 2011 r. limit spożytego alkoholu dla kierowców posiadających prawo jazdy kierowców początkujących oraz dla kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata wynosi 20mg/100ml.

Dalsze informacje na temat innych proponowanych rozwiązań można uzyskać na stronie internetowej Organu ds. Bezpieczeństwa Drogowego.
Czy w przypadku zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania konieczne jest wystąpienie o nowe prawo jazdy?

Każdy kierowca prowadzący pojazd na terenie Irlandii musi mieć przy sobie prawo jazdy, ale przepisy nie wymagają wymiany prawa jazdy w przypadku zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania. Niemniej jednak jest to wskazane.

Kierowca ma obowiązek okazać prawo jazdy na żądanie funkcjonariusza policji (Garda Siochana), więc powinno ono zawierać aktualne dane.

Wymiana prawa jazdy w związku ze zmianą nazwiska lub adresu zamieszkania jest bezpłatna. Usunięcie adnotacji, dodanie kategorii lub poprawienie błędu w prawie jazdy jest również bezpłatne.
Należy wysłać wypełniony formularz wniosku D.401, dwa zdjęcia paszportowe (podpisane na odwrocie) oraz wszelkie wymagane dokumenty dodatkowe, takie jak oryginał świadectwa ślubu. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym urzędzie ds. podatku drogowego.

Zagubione/skradzione prawo jazdy

Osoba, której ważne prawo jazdy zostało zagubione, skradzione, zniszczone lub uszkodzone, powinna złożyć wniosek o wydanie zastępczego dokumentu w lokalnym urzędzie ds. podatku drogowego. Zastępcze prawo jazdy jest duplikatem lub dokładną kopią oryginalnego prawa jazdy. Informacje na temat postępowania w takich przypadkach można znaleźć w dokumencie zagubione lub skradzione irlandzkie prawo jazdy.
Stawki

Koszt prawa jazdy jest następujący:

prawo jazdy na okres jednego roku kosztuje 5 euro,
prawo jazdy na okres trzech lat kosztuje 15 euro,
prawo jazdy na okres dziesięciu lat kosztuje 25 euro.

Kierowcy powyżej 70 roku życia mogą odnawiać swoje prawa jazdy bezpłatnie.

Wymiana prawa jazdy w celu wpisania nowego nazwiska, adresu zamieszkania lub dodania nowej kategorii jest również bezpłatna.
Jak składać podanie

Kopię formularza wniosku D.401 można otrzymać w lokalnym urzędzie ds. podatku drogowego, bibliotece lub Garda Station. Możesz poprosić o ten formularz tutaj i zostanie ona wysłana do Ciebie.

Jeśli zamierzasz odnowić prawo jazdy, proszę zapoznać się z naszym dokumentem Odnowienie prawa jazdy.

Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w lokalnym urzędzie ds. podatku drogowego i należy do niego dołączyć:

dwa identyczne, podpisane na odwrocie zdjęcia paszportowe,
Aktualne i ostatnio wydane prawo jazdy dla osób uczących się prowadzić pojazdy mechaniczne. Jeśli to prawo jazdy zostało zgubione lub skradzione, musisz wypełnić deklarację o zgubionym prawie jazdy (Formularz D8.A) dostępną w Twoim najbliższym komisariacie policji. Następnie powinieneś oddać zgłoszenie, podpisane i podbite pieczątką przez Policję, wraz z prośbą o wydanie prawa jazdy.
może być wymagane zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie lekarskie jest obowiązkowe w przypadku osób, które:
– ubiegają się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, EC, EC1, ED lub ED1, chyba że wcześniej dostarczyły już zaświadczenie lekarskie, które jest nadal aktualne,
– w dniu wydania prawa jazdy będą miały ukończone 70 lub więcej lat,
– cierpią na którąkolwiek z chorób lub przypadłości wymienionych,
– cierpią na padaczkę lub są uzależnione od alkoholu,
– regularnie przyjmują leki lub inne środki mogące wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów.
Tutaj można pobrać formularz zaświadczenia lekarskiego (D.501) (pdf) (należy go wydrukować dwustronnie na jednej kartce). Formularz ten można także otrzymać w urzędzie ds. podatku drogowego lub pocztą po zamówieniu formularza D.501 za pośrednictwem serwisu CitizensInformation.ie. Badanie przeprowadza i formularz wypełnia uprawniony lekarz. Deklarację znajdującą się na zaświadczeniu lekarskim należy podpisać w obecności uprawnionego lekarza,
świadectwo umiejętności (jeżeli dana osoba zdała ostatnio egzamin na prawo jazdy),
odpowiednią opłatę. Wniosek o wydanie prawa jazdy można złożyć listownie. W takim przypadku akceptowanymi formami płatności są czek, przekaz bankowy lub pocztowy wystawiony na odpowiednie władze lokalne. Przy składaniu wniosku osobiście opłatę można wnieść gotówką.

Gdzie składać podanie

Wniosek o prawo jazdy należy składać bezpośrednio w lokalnym urzędzie ds. podatku drogowego.

Urząd Bezpieczeństwa Drogowego zapewnia informacje dotyczące praw jazdy.

Przepisy ruchu drogowego są dostępne na stronie www.rotr.ie.

Road Safety Authority

Moy Business Park
Primrose Hill
Ballina
Mayo
Ireland

Tel:(096) 25000
Locall:1890 506 080
Fax:(096) 25252
Homepage: http://www.rsa.ie
Email: info@rsa.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz