Jobseeker’s Allowance

logo citizen information ireland

Informacja

W Irlandii każda pozbawiona zatrudnienia osoba powyżej 18 roku życia może pobierać zapomogę dla osób poszukujących pracy lub zasiłek dla osób poszukujących pracy. Obydwa świadczenia są wypłacane przez Ministerstwo Spraw Socjalnych i Rodzinnych. Zapomoga dla osób poszukujących pracy wcześniej nazywana była pomocą dla bezrobotnych. Nowa nazwa obowiązuje od października 2006 r.

Zapomoga dla osób poszukujących pracy może być wypłacana osobom, które nie są uprawnione do otrzymywania zasiłku dla osób poszukujących pracy lub nie przysługuje im już takie prawo. W niektórych przypadkach mimo posiadania prawa do otrzymywania zasiłku dla osób poszukujących pracy w mniejszym wymiarze, lepszym wyjściem może okazać się zapomoga dla osób poszukujących pracy. Zapomoga dla osób poszukujących pracy uzależniona jest od wysokości dochodów, które nie mogą przekroczyć ustalonego pułapu.


Aby otrzymać zapomogę dla osób poszukujących pracy, trzeba być bezrobotnym. Możliwe jest zachowanie prawa do części tej zapomogi w przypadku osób wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracę dorywczą. Dochód uzyskiwany z tytułu wynagrodzenia za pracę wpływa na kwotę otrzymywanej zapomogi dla osób poszukujących pracy. Więcej informacji na temat jak szacowany jest dochód z tytułu wynagrodzenia do celów zapomogi dla osób poszukujących pracy.

Osoby, które uważają, że niesłusznie odmówiono im prawa do zapomogi dla osób poszukujących pracy, mogą złożyć odwołanie od tej decyzji.

Nowy program praktyk zawodowych

Osoby bezrobotne, pobierające zapomogę dla osób poszukujących pracy przez co najmniej 3 miesięcy, mogą kwalifikować się do uczestnictwa w nowym programie praktyk zawodowych, nie tracąc przy tym prawa do zapomogi dla osób poszukujących pracy. Praktyki będą oferowane według kolejności zgłoszeń. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalną placówką urzędu pracy FÁS.

Przepisy

O zapomogę dla osób poszukujących pracy mogą ubiegać się osoby:


Bezrobotni

O zapomogę dla osób poszukujących pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne. Jednak w niektórych przypadkach można kwalifikować się do otrzymania zapomogi dla osób poszukujących pracy, nawet jeżeli wykonuje się pracę.

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy lub praca dorywcza

Osoba wykonująca pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracę dorywczą (nie więcej niż przez 3 dni w tygodniu) zachowuje prawo do części zapomogi dla poszukujących pracy. Należy jednak wykazać, że poszukuje się pracy na pełny etat.

Zmniejszony wymiar czasu pracy

Jeżeli pracodawca zredukuje wymiar czasu pracy do najwyżej 3 dni w tygodniu, możliwe jest otrzymanie zapomogi dla osób poszukujących pracy za pozostałe dni. Konieczne jest spełnienie pozostałych warunków dotyczących zapomogi dla osób poszukujących pracy, na przykład kryteriów majątkowych.

Tymczasowe zwolnienie

Sytuacja tymczasowego zwolnienia występuje, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi pracy, na przykład z powodu przestoju, ale uważa, że jest to sytuacja tymczasowa i informuje o tym pracownika przed zakończeniem przez niego pracy. Pracownik tymczasowo zwolniony z pracy jest uprawniony do otrzymywania zapomogi dla osób poszukujących pracy. Zapomoga nie będzie wypłacana w przypadku dni, za które otrzymuje się wynagrodzenie za czas urlopu.

Samozatrudnienie

W przypadku osób samozatrudnionych otrzymanie zapomogi dla osób poszukujących pracy uzależnione jest od dochodów z prowadzonej działalności. Więcej informacji na temat samozatrudnienie a bezrobocie.

Osiągający niskie dochody rolnicy, którzy prowadzą własne gospodarstwa, powinni ubiegać się o dodatek rolniczy.

Strajk

Osoby strajkujące nie są uważane za osoby bezrobotne i dlatego nie przysługuje im prawo do pobierania zapomogi dla osób poszukujących pracy. W innej sytuacji znajdują się osoby, które straciły pracę w wyniku strajku, np. zostały zwolnione. Prawo do pobierania zapomogi przysługuje osobom „nieuczestniczącym lub bezpośrednio niezainteresowanym sporem pracowniczym, który spowodował przerwę w pracy”.

Rodziny strajkujących osób mogą otrzymać dodatkowe świadczenie socjalne.

Osoby zdolne do pracy

Każda osoba jest uważana za zdolną do pracy, o ile nie udowodni, że jest inaczej. Na potwierdzenie niezdolności do pracy należy przedstawić zaświadczenie lekarskie. Osoby, które przez pewien okres nie były zdolne do wykonywania pracy, muszą przedstawić ostateczne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że przyczyny niezdolności do pracy ustąpiły.

Osoby chore i niezdolne do pracy mogą być uprawnione do otrzymywania dodatku z tytułu niepełnosprawności lub zasiłku chorobowego.

Osoby, które mogą podjąć pracę i faktycznie jej poszukują

Warunkiem otrzymania zapomogi dla osób poszukujących pracy jest możliwość podjęcia pracy i prowadzenie aktywnych poszukiwań zatrudnienia. Osoba ubiegająca się

o zapomogę może być poproszona o udowodnienie, że aktywnie poszukuje zatrudnienia, na przykład o przedstawienie listów potwierdzających, że ubiegała się o pracę lub jej kandydatura została odrzucona w procesie rekrutacji.

Osoby, które nie są gotowe do podjęcia pracy

Możliwe jest uznanie, że osoba nie jest gotowa do podjęcia pracy, a tym samym nie obejmuje jej uprawnienie do zapomogi dla osób poszukujących pracy, jeżeli zgłasza nieuzasadnione ograniczenia związane z:

 • Rodzajem zatrudnienia
 • Godzinami pracy
 • Stawką wynagrodzenia
 • Okresem zatrudnienia
 • Miejscem zatrudnienia

Jeżeli zdaniem urzędnika-decydenta osoba zgłasza nieuzasadnione ograniczenia, przeprowadzona zostanie z nią rozmowa, podczas której otrzyma możliwość przedstawienia swoich racji.

Osoby opiekujące się osobami chorymi lub w podeszłym wieku mogą kwalifikować się do otrzymania zapomogi dla opiekunów

Więcej informacji na temat sytuacji, w których można zostać uznanym za osobę niebędącą gotową do podjęcia pracy.

Kryterium majątkowe

Prawo do zapomogi dla osób poszukujących pracy warunkują kryteria finansowe. Badanie stanu posiadania ma na celu sprawdzenie wszelkich źródeł dochodu, w tym dochodów współmałżonka, partnera bądź konkubenta. Ocena dochodów obejmuje wszystkie źródła dochodów, w tym dochody małżonka lub partnera. (Konkubent to osoba żyjąca w intymnym związku partnerskim z osobą tej samej lub przeciwnej płci, nie będąca małżonkiem tej osoby, partnerem lub bliskim krewnym).

W celu ustalenia faktycznej kwoty zapomogi dla osób poszukujących pracy od maksymalnej kwoty (zazwyczaj jest to osobista stawka obejmująca wszelkie dodatki na osobę dorosłą i dzieci pozostające na utrzymaniu) odejmuje się całkowite dochody danego gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat oceny dochodów dla osób poszukujących pracy.

W przypadku osóbwwieku 24 lat lub poniżej, które mieszkają z rodzicami lub przybranymi rodzicami w domu rodziny, część dochodu rodziców jest uwzględniana przy ocenie do celów wypłaty zapomogi dla poszukujących pracy. Ministerstwo nazywa to oceną „korzyści i przywilejów” związanych z zamieszkiwaniem z rodzicami. Więcej informacji znajduje się w opisie sposobu przeprowadzania oceny dochodów w przypadku osób zamieszkujących z rodzicami.

Wasz stan posiadania zostanie pomniejszony, jeśli wasz współmałżonek/partner/konkubent:

Osobie, której dochody są dzielone po połowie, nie przysługuje podwyższone świadczenie na kwalifikującą się osobę dorosłą, ale może ona otrzymać połowę podwyższonego świadczenia na każde z kwalifikujących się dzieci.

Pracujący współmałżonek, partner bądź konkubent

Jeżeli wasz współmałżonek/partner/konkubent pracuje, może to mieć wpływ na wasz zasiłek dla bezrobotnych. Dochody małżonka lub partnera z zatrudnienia podlegającego ubezpieczeniu ocenia się w podobny sposób, jak dochody osoby z pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracy dorywczej. Więcej informacji znajduje się w dokumencie dochód z tytułu zatrudnienia a zapomoga dla osób poszukujących pracy.

Zawieszenie prawa do otrzymywania zapomogi dla osób poszukujących pracy

Prawo do otrzymywania zapomogi dla osób poszukujących pracy może być zawieszone na 9 tygodni, jeśli dana osoba:

 • Opuściła samowolnie miejsce pracy bez uzasadnionej przyczyny
 • Utraciła pracę w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków
 • Nie przyjęła odpowiedniej alternatywnej oferty pracy lub odpowiedniego szkolenia.

Odpowiednie zatrudnienie nie obejmuje podjęcia pracy na stanowisku nieobsadzonym

w wyniku sporu pracowniczego. Ponadto zatrudnienie musi być odpowiednie pod względem wieku, płci, cech fizycznych, wykształcenia, zawodu, miejsca zamieszkania, oferowanej stawki wynagrodzenia, jak również sytuacji rodzinnej.

Uczniowie

Osoby, które niedawno ukończyły naukę, nie mogą ubiegać się o zapomogę dla osób poszukujących pracy, dopóki nie miną trzy miesiące od ukończenia nauki i dana osoba nie ukończy 18 lat.

Stawki

Stawki zapomogi dla osób poszukujących pracy obowiązujące od stycznia 2011 r.

Maksymalna stawka zapomogi dla osób poszukujących pracy w wieku 25 lat lub więcej
Nowe i zgłoszone osoby ubiegające się o zapomogę Stawka osobista Dodatek na kwalifikującą się osobę dorosłą
Maksymalna stawka €188 €124,80
Maksymalna stawka zapomogi dla osób poszukujących pracy w wieku poniżej 25 lat
Wiek Stawka osobista Dodatek na kwalifikującą się osobę dorosłą
18 – 19 €100 €100
20 – 21 €100 €100
22 – 24 €144 €124,80

Wyjątki związane z wiekiem w przypadku zapomogi dla osób poszukujących pracy dla osób poniżej 25 roku życia

Osobista stawka i stawka na kwalifikującą się osobę dorosłą zapomogi dla osób poszukujących pracy w przypadku osób ubiegających się o tę zapomogę w wieku poniżej 25 lat nie będzie obniżana w następujących przypadkach:

 • Osoby ubiegające się z dziećmi na utrzymaniu
 • Osoby przechodzące na zapomogę dla osób poszukujących pracy bezpośrednio po wyczerpaniu uprawnienia do zasiłku dla osób poszukujących pracy
 • Osoby przechodzące z dodatku z tytułu niepełnosprawności na zapomogę dla osób poszukujących pracy
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zapomogę dla osób poszukujących pracy kwalifikuje się do otrzymania wyższej stawki, a następnie dostaje pracę i przestaje ubiegać się o zapomogę, ale traci tę pracę i znowu występuje
  o zapomogę dla osób poszukujących pracy w ciągu 12 miesięcy
 • Osoby w wieku poniżej 25 lat uczestniczące w kursie edukacyjnym, szkoleniu lub społecznym programie zatrudnienia. Jednak po zakończeniu kursu dana osoba będzie znowu uprawniona do otrzymywania zapomogi dla osób poszukujących pracy dla danego przedziału wiekowego, jeżeli otrzymywała ją przed rozpoczęciem kursu.
 • Osoby, które 30 grudnia 2009 r. miały co najmniej 20 lat i stały się bezrobotne 30 grudnia 2009 r. lub wcześniej.
 • Osoby, które 30 grudnia 2009 r. miały 18 lub 19 lat i stały się bezrobotne 29 kwietnia 2009 r. lub wcześniej.
 • Osoby w wieku od 22 do 24 lat uczestniczące w programie praktyk zawodowych FÁS.

Niektóre dzieci będące pod opieką HSE w okresie 12 miesięcy przed osiągnięciem 18 roku życia również będą oceniane przy zastosowaniu stawki zapomogi dla osób w wieku 25 lat i więcej.

Świadczenia dla osób pozostających na utrzymaniu

Osoba, której przysługuje zapomoga dla osób poszukujących pracy, otrzymuje kwotę dla siebie nazywaną „osobistą stawką świadczenia”. Możliwe jest uzyskanie podwyższonego świadczenia na osobę dorosłą na utrzymaniu i dzieci pozostające na utrzymaniu.

Dzieci pozostające na utrzymaniu
„Dziecko pozostające na utrzymaniu” to zazwyczaj dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka z osobą ubiegającą się o świadczenie.

W przypadku osoby otrzymującej zapomogę dla osób poszukujących pracy przez co najmniej 156 dni, której dziecko uczy się w pełnym wymiarze godzin, wypłacany będzie dodatek na kwalifikujące się dziecko (IQC) do ukończenia przez nie 22 roku życia lub do końca roku akademickiego, w którym dziecko ukończy 22 lata.

Jeżeli dana osoba oraz jej małżonek lub partner otrzymują świadczenie w ramach pomocy społecznej, przysługuje połowa dodatku na kwalifikujące się dziecko. Wówczas każda z osób otrzyma połowę dodatku na kwalifikujące się dziecko.

Osoby dorosłe pozostające na utrzymaniu

Możecie otrzymać podwyżkę na kwalifikującą się do tego osobę dorosłą (IQA), pozostającą na waszym utrzymaniu (zazwyczaj jest to współmałżonek, partner bądź konkubent). Jeżeli jesteście stanu wolnego, wdowcem, rozwiedzionym, w separacji, z byłym partnerem lub nie mieszkacie z partnerem oraz zamieszkujecie z osobą w wieku lat 16 lub starszą, możecie wnioskować o dodatek na nią, ale tylko wówczas, gdy on/ona opiekuje się dzieckiem, pozostającym na waszym utrzymaniu.

Nie otrzymacie podwyżki na kwalifikującą się osobę dorosłą, ale otrzymacie podwyżkę w wysokości połowy stawki na każde kwalifikujące się dziecko w przypadku, gdy wasz współmałżonek/partner/konkubent:

 • Otrzymuje świadczenie w ramach pomocy społecznej (z wyjątkiem zasiłku na dziecko, dodatku na opiekę nad małymi dziećmi, renty inwalidzkiej, dodatku dla opiekuna prawnego sieroty, dodatkowego świadczenia socjalnego,z wyjątkiem dodatku
  z tytułu opieki domowej nad chorym i połowy stawki zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych)
 • Uczęszcza na kurs FÁS bądź VTOS z dofinansowaniem.

Wypłata świadczeń

Zapomogę dla osób poszukujących pracy można odbierać co tydzień w najbliższym urzędzie pocztowym.

Aby odebrać wypłatę, należy przynieść ze sobą ważny dowód tożsamości ze zdjęciem. Następujące dokumenty uznaje się za ważne dowody tożsamości ze zdjęciem:

 • Prawo jazdy
 • Paszport
 • Karta GNIB
 • Obywatele UE/EOG mogą posługiwać się dowodem osobistym.

Urzędnicy na poczcie mogą domagać się okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem przed przekazaniem wypłaty.

Inne świadczenia

Można być uprawnionym do otrzymywania innych świadczeń wraz z zapomogą dla osób poszukujących pracy.

Jak składać podanie

Wnioski o zapomogę dla osób poszukujących pracy należy składać pierwszego dnia po utracie pracy.

Ważne jest, aby złożyć wniosek pierwszego dnia po utracie pracy, ponieważ zapomoga nie będzie wypłacana przez pierwsze trzy dni od momentu złożenia wniosku.

Formularze wniosków o zapomogę dla osób poszukujących pracy są dostępne online. Formularze można otrzymać również w lokalnym urzędzie pomocy społecznej. Należy przynieść dokumenty potwierdzające zasadność wniosku i dane
w nim zawarte. Wykaz dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o zapomogę dla osób poszukujących pracy.

Pomoc w wypełnianiu formularza można uzyskać w lokalnym urzędzie pomocy społecznej lub najbliższym Centrum Porad Obywatelskich.

Więcej informacji na temat ubiegania się o zapomogę dla osób poszukujących pracy znajduje się w dokumencie pierwsza rejestracja.

Gdzie składać podanie

Wnioski o zapomogę dla osób poszukujących pracy należy składać w miejscowym urzędzie opieki społecznej.

Dodatkowe informacje

Niezdolność do pracy

Osoby przedstawiające nieracjonalne ograniczenia w zakresie poniższych aspektów pracy mogą zostać uznane za niezdolne do podjęcia pracy i tym samym nieuprawnione do otrzymywania zapomogi lub zasiłku dla osób poszukujących pracy (Jobseeker’s Allowance / Jobseeker’s Benefit):

 • Charakter zatrudnienia
 • Godziny pracy
 • Wysokość wynagrodzenia
 • Okres zatrudnienia
 • Miejsce zatrudnienia

Jeżeli upoważniony urzędnik uzna, że dana osoba przedstawiła nieracjonalne ograniczenia, wezwie on tę osobę na rozmowę, aby umożliwić jej uzasadnienie przedstawionych ograniczeń.

Za niezdolne do pracy uznaje się przykładowo następujące osoby:

 • Poszukujące jedynie konkretnego rodzaju pracy
 • Poszukujące jedynie pracy w niepełnym wymiarze godzin; jednakże w przypadku niemożności znalezienia pracy w pełnym wymiarze godzin, można przyjąć pracę w wymiarze niepełnym
 • Osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin i otrzymujące świadczenia z tytułu bezrobocia muszą udowodnić, że aktywnie poszukują pracy na pełen etat
 • Osoby dostępne jedynie w godzinach nietypowych dla rodzaju poszukiwanej pracy, np. osoby poszukujące pracy w biurze wyłącznie w godzinach wieczornych
 • Osoby, które nie chcą podjąć pracy tymczasowej, np. wolontariatu lub pracy na zasadzie umowy krótkoterminowej;
 • Osoby przeprowadzające się do miejscowości, w której możliwości znalezienia odpowiedniego rodzaju zatrudnienia są o wiele mniejsze niż w poprzednim miejscu zamieszkania; jednakże uwzględnione zostaną powody przeprowadzki; dopuszcza się przeprowadzkę w ramach programu przesiedleń bez utraty prawa do otrzymywania zapomogi dla osób poszukujących pracy
 • Osoby bezpodstawnie poszukujące pracy jedynie w najbliższej okolicy; jednakże uwzględniony zostanie dostęp do transportu publicznego i prywatnego
 • Pytania mogą dotyczyć również obowiązków domowych, np. opieki nad utrzymywanymi dziećmi; pytanie to jest zadawane obydwojgu małżonkom; inne okoliczności mogące wpłynąć na uznanie danej osoby za niezdolną do pracy obejmują: chorobę bądź sprawowanie opieki nad chorą lub starszą osobą.

Osoby niezdolne do pracy mogą być upoważnione do otrzymywania dodatku z tytułu niepełnosprawności. Osoby otrzymujące zasiłek dla osób poszukujących pracy mogą być w przypadku choroby uprawnione do otrzymywania zasiłku chorobowego. Osoby opiekujące się osobą chorą lub starszą mogą być uprawnione do otrzymywania dodatku na opiekuna.

Szczególne postanowienia dotyczące zdolności do pracy
Istnieją regulacje prawne określające okoliczności, w jakich dana osoba może zostać uznana za zdolną do pracy lub zwolniona z procedury uznawania za zdolną do pracy:

Pracownicy zmiany nocnej: w przypadku osób wykonujących pracę przez dwa dni w sposób ciągły stosuje się zasadę, że dzień, w którym przepracowano mniej godzin, traktuje się jako dzień, w którym pracy nie wykonywano. Uznaje się, że w tym dniu dana osoba jest zdolna do pracy.

Szkolenie w zakresie powrotu do pracy: Uznaje się, że osoby uczestniczące danego dnia w powyższych szkoleniach prowadzonych przez organizację posiadającą stosowny atest Ministra Zdrowia i Dzieci, są w tym dniu zdolne do pracy.

Kursy podnoszące kwalifikacje: Osoby przynajmniej 21-letnie uczestniczące w zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, otrzymujące zapomogę lub zasiłek dla osób poszukujących pracy od co najmniej 6 miesięcy (156 dni), które uprzednio powiadomiły o zamiarze uczestniczenia w kursach, są uznawane za zdolne do pracy.

Osoby pobierające zapomogę dla osób poszukujących pracy (JA) mogą być uprawnione do otrzymania:

Dodatku mieszkaniowego na czynsz — dodatku wypłacanego jako wsparcie w opłacaniu czynszu w miejscowym ośrodku zdrowia.

Dodatku mieszkaniowego na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego — dodatku wypłacanego jako wsparcie przy spłacaniu odsetek od kredytu hipotecznego przez urzędnika opieki społecznej w miejscowym ośrodku zdrowia.

Dodatku na paliwo — dodatek wypłacany co tydzień od października do kwietnia w celu zmniejszenia obciążenia kosztami paliwa grzewczego (wypłacany razem z zapomogą dla osób poszukujących pracy, po 15 miesiącach)

Dodatku na odzież i obuwie szkolne — dodatku wypłacanego jako wsparcie w pokryciu kosztów ubrania i obuwia dla dzieci w wieku szkolnym od czerwca do września za pośrednictwem miejscowego ośrodka zdrowia

Karty świadczeń zdrowotnych — mogą ją otrzymać osoby o niskich dochodach. Karta zapewnia bezpłatną opiekę medyczną, recepty itd. — w celu uzyskania więcej informacji należy skontaktować się z miejscową radą ochrony zdrowia.

Środków z programu dofinansowania podręczników — programu organizowanego co roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Department of Education and Science), w ramach którego szkoły podstawowe i ponadpodstawowe uzyskują dotacje na zakup podręczników dla uczniów o trudnej sytuacji finansowej. Więcej informacji można uzyskać u dyrektorów szkół. Udzielają oni również informacji o szkolnych programach wypożyczania podręczników, w ramach których podręczniki są wypożyczane dzieciom za symboliczną roczną opłatą.

Nie zostaniecie zakwalifikowani do otrzymania wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych, pakietu zasiłków na utrzymanie domu czy też bezpłatnych przejazdów.

Źródło Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz