Praca i Jobseeker’s Benefit

logo citizen information ireland

Informacje

O zasiłek dla osób poszukujących pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne. Jednak w niektórych wypadkach można kwalifikować się do otrzymania zasiłku dla osób poszukujących pracy, nawet jeżeli wykonuje się pracę. Należy spełniać wszystkie inne warunki uprawniające do pobierania zasiłku dla osób poszukujących pracy. Np. mieć opłaconą wystarczającą liczbę składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI).

Zasiłek dla osób poszukujących pracy może otrzymać osoba, która:

 • pracuje przez mniejszą liczbę dni (systematyczna praca w niewielkim wymiarze godzin)
 • pracuje w systemie dzielenia pracy – tydzień pracy i tydzień wolny (ale nie w wyniku podjętej przez siebie decyzji)
 • wykonuje pracę dorywczą albo pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • ma zatrudnienie dodatkowe.

W tym dokumencie pokazujemy także, jaki wpływ ma podjęcie pracy czasowej na uprawnienie do zasiłku dla osób poszukujących pracy.

Zasiłek dla osób poszukujących pracy może otrzymać osoba zwolniona z pracy, ale zasiłku takiego nie otrzyma osoba strajkująca. Jednak rodzina takiej osoby może otrzymać dodatkowe świadczenie socjalne.

Zasiłek dla osób poszukujących pracy podlega opodatkowaniu wraz z wszelkimi dochodami z pracy. Jednakże nie podlega opodatkowaniu w sytuacji, kiedy dana osoba otrzymuje go, ponieważ pracuje tymczasowo w zmniejszonym wymiarze czasu pracy (systematyczna praca w niewielkim wymiarze godzin). Więcej informacji o opodatkowaniu zasiłku dla osób poszukujących pracy.

Dodatek rodzinny dla rodzin o niskich dochodach (FIS) a zasiłek dla osób poszukujących pracy

Osoba, która ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, w razie zmniejszenia dochodów z pracy albo wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy może otrzymać dodatek rodzinny dla rodzin o niskich dochodach. Musi ona pracować 19 lub więcej godzin tygodniowo (albo 38 godzin w okresie dwóch tygodni), a jej dochody muszą być niższe od określonej kwoty. Nie można równocześnie pobierać FIS i zasiłku dla osób poszukujących pracy. Więcej informacji o tym, które świadczenie jest korzystniejsze dla danej osoby można uzyskać w lokalnym urzędzie pomocy społecznej albo Centrum Informacji dla Obywateli.

Ocena pracy do celów zasiłku dla osób poszukujących pracy

Osoby, których tydzień pracy został zredukowany (czasowo)

Osoby, które normalnie pracują na pełny etat

Osoba, która normalnie pracuje na pełny etat, ale jej pracodawca wprowadził pracę w niewielkim wymiarze godzin, może otrzymać zasiłek dla osób poszukujących pracy. Czasowe zmniejszenie liczby godzin pracy nazywa się systematyczną pracą w niewielkim wymiarze godzin. Zasiłek dla osób poszukujących pracy otrzymuje się za dni, kiedy się nie wykonuje pracy, o ile spełnione są inne warunki przyznawania tego zasiłku, np. nie można pracować więcej niż 3 dni w tygodniu.

W przypadku osób pracujących systematycznie w niewielkim wymiarze godzin tydzień w rozumieniu opieki społecznej ma 5 dni roboczych. Np. w razie zredukowania czasu pracy do 3 dni w tygodniu pracownik otrzyma zasiłek dla osób poszukujących pracy za pozostałe 2 dni. Oznacza to, że taka osoba otrzyma dwie piąte normalnej kwoty zasiłku dla osób poszukujących pracy. Dostępna jest analiza przypadku pokazująca sposób obliczania długości czasu, za który osoba pracująca systematycznie w niewielkim wymiarze godzin może otrzymać zasiłek dla osób poszukujących pracy.

Osoba taka będzie w dalszym ciągu płacić składki na ubezpieczenie społeczne na ogólnych zasadach. Jednak w przypadku osób pracujących systematycznie w niewielkim wymiarze godzin zasiłek dla osób poszukujących pracy nie podlega opodatkowaniu.

Osoby, które normalnie pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy

W przypadku osoby pracującej w niepełnym wymiarze czasu pracy, której czas pracy uległ czasowo zmniejszeniu, tydzień w rozumieniu opieki społecznej ma 6 dni roboczych. Np. jeśli system pracy takiej osoby został zmniejszony z 3 dni (poniedziałek, wtorek i środa) do 2 dni (poniedziałek i wtorek) w tygodniu, otrzyma ona zasiłek dla osób poszukujących pracy za pozostałe 4 dni po spełnieniu wszystkich warunków.

Program szkoleniowy dla osób pracujących w ograniczonym wymiarze godzinOsoby pracujące systematycznie w niewielkim wymiarze godzin i pobierające zasiłek dla osób poszukujących pracy, mogą kwalifikować się do uczestnictwa w nowym programie szkoleniowym dla osób pracujących systematycznie w niewielkim wymiarze godzin i nadal pobierać ten zasiłek. Program umożliwia rozwijanie posiadanych umiejętności oraz zdobywanie nowych. Program szkolenia będzie dostosowany do potrzeb, by umożliwić uczestnikom ukończenie kursów, nawet jeśli będą ponownie pracować w pełnym wymiarze godzin. Ilość miejsc jest ograniczona. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalną placówką urzędu pracy FÁS.

Osoby, których tydzień pracy został zredukowany (na stałe)

Osoba, która normalnie pracuje na pełny etat, ale jej pracodawca zmniejszył liczbę dni pracy na stałe, może otrzymać zasiłek dla osób poszukujących pracy za dni, w których nie wykonuje pracy. Do celów zasiłku dla osób poszukujących pracy będzie ona traktowana jako osoba pracująca w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pracodawca może na początek wprowadzić czasową redukcję dni pracy, ale jeżeli nie ma perspektyw powrotu do pracy na pełny etat u tego pracodawcy, pracownik przejdzie powtórną ocenę jako osoba pracująca w niepełnym wymiarze czasu pracy. W takim wypadku należy nadal poszukiwać zatrudnienia na pełny etat, a zasiłek dla osób poszukujących pracy podlega opodatkowaniu.

Za każdy dzień pozostawania bez pracy wypłacana jest jedna szósta normalnej stawki zasiłku dla osób poszukujących pracy pod warunkiem, że dana osoba pozostaje bezrobotna przez co najmniej 3 dni w ciągu 6 kolejnych dni.

Np. jeśli wykonuje się pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy przez 2 dni, można za ten tydzień otrzymać cztery szóste normalnego zasiłku dla osób poszukujących pracy.

Trzeba być uprawnionym do pobierania zasiłku dla osób poszukujących pracy przez co najmniej 3 dni w każdym tygodniu. Jeśli wykonuje się pracę przez 4 dni, za pozostałe 2 dni nie przysługuje zasiłek dla osób poszukujących pracy.

Dzielenie czasu pracy oraz praca w systemie tydzień pracy / tydzień wolny

Osoby, które pracowały w pełnym wymiarze czasu pracy, a następnie przystąpiły do porozumienia w sprawie dzielenia czasu pracy, nie są uprawnione do pobierania zasiłku dla osób poszukujących pracy, ponieważ dobrowolnie wybrały pracę w niższym wymiarze godzin lub dni.

W przypadku osoby pracującej w systemie tydzień pracy / tydzień wolny prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy będzie zależało od tego, czy była ona gotowa do podjęcia pracy w tygodniu, w którym nie wykonywała pracy.

W takich sytuacjach należy się upewnić, że opłacona została odpowiednia liczba składek na ubezpieczenie społeczne. W zależności od tego, jak dokładnie sformułowano ustalenia dotyczące pracy może dojść do sytuacji, kiedy zostało opłaconych tylko 26 składek. Więcej informacji na temat składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) i dzielenia pracy. Osoba otrzymująca zasiłek dla osób poszukujących pracy będzie miała kredytowane składki na ubezpieczenie społeczne za tydzień, w którym nie pracuje.

Praca dorywcza albo praca w niepełnym wymiarze czasu pracy

Osoba, która może podjąć tylko pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy albo pracę dorywczą może otrzymać zasiłek dla osób poszukujących pracy. Musi pozostawać bez pracy przez co najmniej 3 dni w ciągu kolejnych 6 dni i nadal poszukiwać zatrudnienia na pełny etat.

Za każdy dzień pozostawania bez pracy wypłacana jest jedna szósta normalnej stawki zasiłku dla osób poszukujących pracy pod warunkiem, że dana osoba pozostaje bezrobotna przez co najmniej 3 dni w ciągu 6 kolejnych dni. Np. jeśli wykonuje się pracę dorywczą przez 2 dni, można za ten tydzień otrzymać cztery szóste normalnego zasiłku dla osób poszukujących pracy.

Trzeba być uprawnionym do pobierania zasiłku dla osób poszukujących pracy przez co najmniej 3 dni w każdym tygodniu. Jeśli pracuje się przez 4 dni, za pozostałe 2 dni nie przysługuje zasiłek dla osób poszukujących pracy.

Ogólnie biorąc, zasiłku dla osób poszukujących pracy nie można pobierać za dzień, w którym wykonuje się pracę dorywczą albo w niepełnym wymiarze czasu pracy, chyba że wchodzi to w zakres zasad regulujących pracę dodatkową (zob. poniżej).

Zatrudnienie dodatkowe

Zasadniczo zasiłek dla poszukujących pracy nie przysługuje za żaden dzień przepracowany w charakterze osoby zatrudnionej lub samozatrudnionej. Możliwe jest jednak wykonywanie pracy dodatkowej i pobieranie za dany dzień zasiłku dla poszukujących pracy.

Praca dodatkowa to praca, którą osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy może wykonywać poza zwykłymi godzinami pracy. Np. można pracować na pełny etat w dzień i mieć pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy wieczorem. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy określana jest jako zatrudnienie dodatkowe lub drugie, jeśli można ją było wykonywać bez uszczerbku dla pracy na pełny etat przez co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku dodatkowego zatrudnienia należy zawsze sprawdzać w Departamencie Spraw Społecznych i Rodzinnych (DSFA), czy takie zatrudnienie wpłynie na pobieranie zasiłku dla osób poszukujących pracy.

Jeśli w ciągu trzech lat przed okresem bezrobocia osoba zapłaciła mniej niż 117 składek PRSI, to w pracy dodatkowej nie może zarabiać więcej niż 12,70 euro dziennie. Osób, które zapłaciły więcej niż 117 składek PRSI, nie obowiązuje limit wysokości wynagrodzenia.

Praca w gospodarstwie rolnym stanowi zatrudnienie dodatkowe rolników zatrudnionych gdzie indziej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dni ustawowo wolne od pracy

Pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie za dni ustawowo wolne od pracy, w które pracownik nie pracował, o ile przepracował on co najmniej 40 godzin w ciągu 5 tygodni bezpośrednio poprzedzających tydzień, w którym jest dzień ustawowo wolny od pracy. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie na temat dni ustawowo wolnych od pracy.

Jeżeli dana osoba pracuje i pobiera zasiłek dla osób poszukujących pracy, otrzymuje ona dzienną stawkę tego zasiłku za dni, w których nie wykonuje pracy. Nie otrzyma zasiłku za dzień, za który otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy za dzień ustawowo wolny od pracy, ale może dalej otrzymywać ten zasiłek za pozostałe dni, kiedy nie pracuje.

Praca czasowa

Jeśli osoba pobierająca zasiłek dla osób poszukujących pracy otrzyma pracę czasową, którą będzie wykonywać przez co najmniej 4 dni w każdym tygodniu, wypłata zasiłku zostanie wstrzymana. W przypadku osoby bezrobotnej po raz drugi w ciągu 26 tygodni, wniosek o zasiłek dla osób poszukujących pracy nie jest traktowany jako nowy wniosek.

Przykład
Susan jest bezrobotna i otrzymuje zasiłek dla osób poszukujących pracy przez 8 miesięcy. Ma opłaconych 260 składek PRSI, co oznacza, że może pobierać taki zasiłek co najwyżej przez 12 miesięcy. Zaproponowano jej pracę czasową w fabryce na okres 2 miesięcy. Po zakończeniu tej 2-miesięcznej pracy ma prawo do ubiegania się o zasiłek dla osób poszukujących pracy jeszcze przez 4 miesiące.

Jednak osoba, która wyczerpała swoje uprawnienia do zasiłku dla osób poszukujących pracy, może ponownie zakwalifikować się do otrzymywania tego zasiłku, jeżeli pracuje i opłaca odpowiednie składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) przez co najmniej 13 tygodni.

Strajk

Osoby strajkujące nie są uważane za bezrobotne i dlatego nie przysługuje im prawo do pobierania zasiłku dla osób poszukujących pracy. Jednak rodzina takiej osoby może otrzymać dodatkowe świadczenie socjalne.

W innej sytuacji znajdują się osoby, które straciły pracę w wyniku strajku (np. zostały zwolnione). Prawo do pobierania zasiłku dla osób poszukujących pracy przysługuje osobom, które nie uczestniczą lub nie są bezpośrednio zainteresowane sporem zbiorowym, który spowodował przerwę w pracy.

Oto analiza przypadku pokazująca sposób obliczania długości czasu, za który osoba pracująca systematycznie w niewielkim wymiarze godzin może otrzymać zasiłek dla osób poszukujących pracy.

Pracujący partner, współmałżonek bądź konkubent oraz zasiłek dla bezrobotnych

Dochody waszego współmałżonka/partnera lub konkubenta mogą mieć wpływ na otrzymanie podwyżki waszego zasiłku dla bezrobotnych, z uwagi na niego/nią, jako kwalifikującą się osobę dorosłą. Takie podwyższenie świadczenia na pozostającą na utrzymaniu osobę dorosłą nazywa się dodatkiem na kwalifikującą się osobę dorosłą (IQA). Jeżeli osoba dorosła pozostająca na utrzymaniu zarabia 100 euro lub mniej, dodatek ten otrzymuje się w maksymalnej wysokości. Jeśli zarabia ona od 100 euro do 310 euro, otrzymuje się zmniejszoną stawkę tego dodatku. Jeśli osoba dorosła pozostająca na utrzymaniu zarabia więcej niż 310 euro, dodatek do zasiłku dla osób poszukujących pracy na osobę dorosłą pozostającą na utrzymaniu nie przysługuje.

W jaki sposób oceniane są dochody waszego współmałżonka, partnera bądź konkubenta

Podsumowane zostają dochody ze wszystkich źródeł, uzyskiwane przez waszego współmałżonka, partnera czy konkubenta, w celu sprawdzenia, czy kwalifikujecie się do otrzymania podwyżki zasiłku dla bezrobotnych.

Dochód z wynagrodzenia za pracę

Zatrudnienie
Ocenie podlega średni dochód tygodniowy waszego współmałżonka/partnera lub konkubenta, uzyskiwany z zatrudnienia (ocenia się dochód tygodniowy brutto, bez odliczania podatku, składek na ubezpieczenie społeczne czy wydatków osobistych). Jeżeli wynagrodzenie waszego współmałżonka/partnera bądź konkubenta wypłacane jest w okresach miesięcznych, wówczas oblicza się średnią tygodniową z ostatnich dwóch miesięcy. Jeżeli otrzymuje wynagrodzenie co tydzień lub co dwa tygodnie, przyjmuje się średnią tygodniową z poprzednich sześciu tygodni.

Samozatrudnienie
W celu obliczenia zarobków pochodzących z samozatrudnienia dochód uzyskany w ostatnim zakończonym roku podatkowym dzieli się przez 52, co daje średni dochód tygodniowy. Zarobki szacuje się jako dochód brutto pomniejszony o dopuszczalne wydatki podlegające odliczeniu za okres 12 miesięcy. Roczne zarobki pochodzące z samozatrudnienia dzieli się przez 52, co daje średnie tygodniowe środki finansowe pochodzące z samozatrudnienia. Żadne „pobrania” środków z działalności gospodarczej na własny użytek nie są dopuszczalnym wydatkiem podlegającym odliczeniu.

Dochody z kapitału

W ocenie dochodów uwzględnia się dochody z kapitału, np. nieruchomości, oszczędności, inwestycji. W przypadku, gdy kapitał jest wspólny, połowa wartości zostaje uznana za mienie współmałżonka/partnera bądź konkubenta.

Poniżej przedstawiona jest formuła oceny środków finansowych uzyskiwanych z kapitału.

Kapitał Szacowane środki finansowe na tydzień
pierwsze 20 000 euro zero
kolejne 10 000 euro 1 euro na 1000 euro
kolejne 10 000 euro 2 euro na 1000 euro
reszta 4 euro na 1000 euro

Dochody z innych źródeł

Dochody z innych źródeł obejmują dochody z wynajmowania nieruchomości, dochód emerytalny z zakładowych funduszy emerytalnych, wypłaty zagranicznych świadczeń socjalnych, dochód z funduszu powierniczego, dochód uzyskiwany na podstawie aktu zobowiązania, inne dochody gotówkowe, itd. Oblicza się je w ujęciu tygodniowym.

Następujące świadczenia socjalne i wypłacane przez Zarząd Służby Zdrowia (HSE) nie są zaliczane do dochodów:

 • zasiłek z tytułu inwalidztwa wskutek pracy
 • zasiłek z tytułu zgonu spowodowanego wypadkiem przy pracy wypłacony sierocie
 • dodatek dla opiekuna prawnego sieroty (składkowy)
 • dodatek dla opiekuna prawnego sieroty (bezskładkowy)
 • zasiłek na dziecko
 • dodatek z tytułu opieki domowej nad chorym
 • dodatkowe świadczenie socjalne

Zródlo Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz