Praca i Jobseeker’s Allowance

logo citizen information ireland

Informacje

O zapomogę dla osób poszukujących pracy z zasady mogą ubiegać się osoby bezrobotne. Jednak w niektórych wypadkach można kwalifikować się do otrzymania zapomogi dla osób poszukujących pracy, nawet jeżeli wykonuje się pracę. Na przykład może to być:

Należy spełniać wszystkie inne warunki uprawniające do pobierania zapomogi dla osób poszukujących pracy. M.in. należy spełniać kryterium dochodowe oraz pozostawać bez pracy przez co najmniej 3 dni z 6. Należy także cały czas szukać pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zapomoga dla osób poszukujących pracy jest świadczeniem pieniężnym opartym o kryterium dochodowe, aby można się było kwalifikować do jej pobierania, dochód gospodarstwa domowego musi być mniejszy od określonego progu. Dochód uzyskany z pracy jest zaliczany do środków finansowych, jakimi się dysponuje i może mieć wpływ na uprawnienie do pobierania zapomogi dla osób poszukujących pracy. Wynagrodzenie otrzymywane w pracy przez współmałżonka, partnera lub konkubenta także może mieć wpływ na wypłatę waszego zasiłku dla bezrobotnych. Jednak tylko pewna kwota dochodu z tytułu wynagrodzenia za pracę brana jest pod uwagę. Są to tzw. środki finansowe uzyskane z pracy.

Wasz dochód uzyskiwany z pracy jako pomoc domowa z Zarządu Służby Zdrowia (HSE) nie będzie mieć wpływu na wypłatę, natomiast dochód z pomocy domowej waszego współmałżonka, partnera bądź konkubenta, podczas przeprowadzania badania stanu posiadania do zasiłku dla bezrobotnych, zostanie wzięty pod uwagę.

Inne źródła dochodów albo środków finansowych także mogą mieć wpływ na uprawnienie do pobierania zapomogi dla osób poszukujących pracy. Tutaj przyglądamy się tylko, jaki wpływ na to uprawnienie mogą mieć środki finansowe uzyskane z pracy.

Zapomoga dla osób poszukujących pracy nie podlega opodatkowaniu.

Dodatek rodzinny dla rodzin o niskich dochodach (FIS) a zapomoga dla osób poszukujących pracy

Osoba, która ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, w razie zmniejszenia dochodów z pracy albo wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy może otrzymać dodatek rodzinny dla rodzin o niskich dochodach. Musi ona pracować 19 lub więcej godzin tygodniowo (albo 38 godzin w okresie dwóch tygodni), a jej dochody muszą być niższe od określonej kwoty. Nie można równocześnie pobierać FIS i zapomogi dla osób poszukujących pracy. Więcej informacji o tym, które świadczenie jest korzystniejsze dla danej osoby można uzyskać w lokalnym urzędzie pomocy społecznej albo Centrum Informacji dla Obywateli.

Obliczanie środków finansowych uzyskanych z pracy

Tutaj pokażemy , w jaki sposób oblicza się środki finansowe uzyskane z tytułu wynagrodzenia za pracę (nie z tytułu samozatrudnienia). Informacje o tym, jak ocenia się dochody z tytułu samozatrudnienia można znaleźć w dokumencie Samozatrudnienie a bezrobocie.

Zarobki uzyskiwane z pracy podlegające ocenie

Przy ocenie zarobków uzyskiwanych z pracy od zarobków brutto odlicza się zawsze następujące elementy:

Obliczanie, jaki wpływ na uprawnienie do zapomogi dla osób poszukujących pracy będzie miała praca przebiega w 2 etapach.

Najpierw należy ustalić, czy dana osoba ma w ogóle prawo do pobierania zapomogi dla osób poszukujących pracy – zob. „Część 1” poniżej. Jeśli ma prawo do pobierania takiej zapomogi, wtedy należy obliczyć, w jakiej wysokości może ją otrzymać – zob. „Część 2” poniżej.

Część 1: Ustalenie prawa do pobierania zapomogi dla osób poszukujących pracy

Po pierwsze należy ustalić, czy osoba ma prawo do pobierania zapomogi dla osób poszukujących pracy.

Aby to zrobić, należy wziąć tygodniowe zarobki podlegające ocenie i odjąć 20 euro za każdy przepracowany dzień, ale maksymalnie 60 euro (3 dni). Następnie obliczyć 60% z różnicy. Tę kwotę uznaje się za jej własne środki finansowe na tydzień.

Tygodniowe zarobki podlegające ocenie – 20 euro za dzień = wynik x 60% = środki finansowe uzyskiwane z pracy na tydzień.

Wspólne środki zostaną podzielone na połowę, jeśli współmałżonek, partner lub konkubent:

Jeśli środki finansowe danej osoby na tydzień są mniejsze niż maksymalna kwota zapomogi dla osób poszukujących pracy przysługująca w określonej sytuacji, wtedy oblicza się środki finansowe na dzień, aby ustalić rzeczywistą kwotę zapomogi dla osób poszukujących pracy, którą ta osoba otrzyma.

Jeśli środki finansowe danej osoby na tydzień są większe niż maksymalna kwota zapomogi dla osób poszukujących pracy przysługująca w określonej sytuacji, wtedy nie otrzyma ona takiej zapomogi.

Uwaga: Maksymalna tygodniowa stawka zapomogi dla osób poszukujących pracy przysługująca w określonej sytuacji jest to maksymalna stawka zapomogi dla osób poszukujących pracy i wszystkich dodatków zwiększających ją ze względu na posiadanie na utrzymaniu osoby dorosłej i dzieci. Jeśli środki finansowe dzielone są na pół, to w takiej sytuacji dodatku na kwalifikującą się osobę dorosłą nie wlicza się do maksymalnej stawki tej zapomogi i osoba taka otrzyma tylko połowę stawki dodatku na każde kwalifikujące się dziecko.

Maksymalna tygodniowa stawka zapomogi dla osób poszukujących pracy w 2011 r. dla osób w wieku 25 i więcej lat

Stawka osobista (ubiegający się) 188 euro
Dodatek na kwalifikującą się osobę dorosłą 124.80 euro
Dodatek na kwalifikujące się dziecko 29,80 euro (pełna stawka) 14,90 euro (połowa stawki w 2011 r.)

Osoby w wieku poniżej 25 lat otrzymują zmniejszoną ze względu na wiek stawkę zapomogi dla osób poszukujących pracy. Jednak są wyjątki od tej reguły i niektóre osoby w wieku poniżej 25 lat mogą otrzymywać wyższą stawkę zapomogi. Więcej informacji na temat stawki zapomogi dla osób poszukujących pracy dla osób w wieku poniżej 25 lat można znaleźć w dokumencie na temat zapomogi dla osób poszukujących pracy.

Część 2: Obliczanie, jaki wpływ na zapomogę dla osób poszukujących pracy będzie miała praca

Jeśli dana osoba ma prawo do zapomogi dla osób poszukujących pracy, należy obliczyć, w jaki sposób praca wpłynie na to świadczenie.

1. Należy obliczyć swoje średnie dzienne zarobki
Aby obliczyć średnie dzienne zarobki, należy uzyskać od pracodawcy informację o całkowitych tygodniowych zarobkach podlegających ocenie i podzielić tę kwotę przez liczbę przepracowanych w tym tygodniu dni.

Całkowite tygodniowe zarobki ÷ liczba przepracowanych dni = średnie dzienne zarobki.

2. Następnie należy obliczyć środki finansowe na dzień uzyskiwane z pracy
Aby obliczyć środki finansowe na dzień uzyskiwane z pracy, należy najpierw pominąć wszystkie dochody, których nie bierze się pod uwagę. Za dni przepracowane odlicza się 20 euro. Następnie oblicza się 60% z różnicy. Tę kwotę uznaje się za środki finansowe na dzień uzyskiwane z pracy.

Średnie dzienne zarobki – 20 euro = wynik x 60% = środki finansowe na dzień uzyskiwane z pracy.

3. Na koniec należy ustalić środki finansowe na tydzień uzyskiwane z pracy
Aby je ustalić, należy pomnożyć swoje środki finansowe na dzień przez liczbę przepracowanych dni. Jeśli dana osoba pracuje w niedzielę, niedzieli nie wlicza się do liczby przepracowanych dni – zob. „Praca w niedzielę” poniżej. Jednak, jeśli osoba ta otrzymuje wynagrodzenie za dzień ustawowo wolny od pracy i nie pracuje w ten dzień, będzie on wliczany do liczby przepracowanych dni – zob. „dni ustawowo wolne od pracy” poniżej.

Środki finansowe na dzień uzyskiwane z pracy x liczba przepracowanych dni = środki finansowe na tydzień uzyskiwane z pracy.

Wspólne środki zostaną podzielone na połowę, jeśli współmałżonek, partner lub konkubent:

 • otrzymuje świadczenie w ramach pomocy społecznej (z wyjątkiem zasiłku na dziecko, renty inwalidzkiej, dodatku dla opiekuna prawnego sieroty, dodatkowego świadczenia socjalnego i połowy stawki zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych)
 • otrzymuje świadczenie z Zarządu Służby Zdrowia (HSE) (z wyjątkiem dodatku z tytułu opieki domowej nad chorym i zasiłku dla rodzin zastępczych)
 • uczęszcza na kurs FÁS bądź kurs VTOS i otrzymuje dofinansowanie.

Praca w niedzielę

Jeśli dana osoba pracuje w niedzielę, środki finansowe uzyskiwane z pracy oblicza się w inny sposób. Niedziela nie jest liczona jako dzień pracy, a więc środków finansowych na dzień uzyskanych w niedzielę nie bierze się pod uwagę do celów zapomogi dla osób poszukujących pracy. Jednak zarobki z niedzieli należy uwzględnić przy obliczaniu tygodniowych zarobków podlegających ocenie.

Dni ustawowo wolne od pracy

W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie za dni ustawowo wolne od pracy, w które pracownik nie pracował, o ile przepracował on co najmniej 40 godzin w ciągu 5 tygodni bezpośrednio poprzedzających tydzień, w którym jest dzień ustawowo wolny od pracy. Więcej informacji o wynagradzaniu za dni ustawowo wolne od pracy można znaleźć w dokumencie na temat dni ustawowo wolnych od pracy.

Jeśli osoba otrzymuje wynagrodzenie za dzień ustawowo wolny od pracy i nie pracuje w ten dzień, będzie on wliczany do liczby przepracowanych dni w celu określenia jej środków finansowych na tydzień uzyskanych z pracy. W zależności od środków finansowych, którymi dysponuje może ona nadal otrzymywać zapomogę dla osób poszukujących pracy za pozostałe dni, kiedy nie wykonuje pracy.

Określanie wysokości zapomogi dla osób poszukujących pracy

Aby określić wysokość zapomogi, którą otrzyma dana osoba, należy odjąć środki finansowe na tydzień od maksymalnej wysokości zapomogi dla osób poszukujących pracy przysługującej w określonej sytuacji.

Uwaga: Maksymalna tygodniowa stawka zapomogi dla osób poszukujących pracy przysługująca w określonej sytuacji jest to maksymalna stawka zapomogi dla osób poszukujących pracy i wszystkich dodatków zwiększających ją ze względu na posiadanie na utrzymaniu osoby dorosłej i dzieci. Osobie, której dochody są dzielone na pół nie przysługuje dodatek na kwalifikującą się osobę dorosłą, ale może otrzymać połowę dodatku na każde kwalifikujące się dziecko. Jeśli środki na utrzymanie dzielone są na pół, to w takiej sytuacji dodatku na kwalifikującą się osobę dorosłą nie wlicza się do maksymalnej stawki tej zapomogi i osoba taka otrzyma tylko połowę stawki dodatku na każde kwalifikujące się dziecko.

Jeśli dana osoba posiada także inne środki finansowe oprócz środków uzyskanych z pracy, będą one także brane pod uwagę i będą miały wpływ na wysokość otrzymywanej przez nią zapomogi dla osób poszukujących pracy.

Kalkulator

Pomocny może okazać się kalkulator pomagający obliczyć środki finansowe uzyskiwane z pracy do celów zapomogi dla osób poszukujących pracy.

Pobieranie zapomogi dla osób poszukujących pracy przed dniem 26 września 2007 r.

W przypadku osoby, która pobierała zapomogę dla osób poszukujących pracy przed dniem 26 września 2007 r. i nadal pobiera ją w sposób ciągły, można zastosować ocenę na podstawie poprzedniej metody obliczania środków finansowych pochodzących z wynagrodzenia, aby ustalić, czy otrzymywałaby ona tę zapomogę w większej kwocie.

Zarobki sezonowe

 • Powstają corocznie w wyniku szczególnej sezonowej zmienności ilości pracy i kończą się z końcem danego sezonu.
 • Daty rozpoczęcia i zakończenia mogą się różnić w zależności od sezonu i w odniesieniu do poszczególnych pracowników, ale ogólnie biorąc, początek i koniec sezonu powinien być wyraźnie widoczny.
 • Długość sezonu w zasadzie nie powinna przekraczać sześciu miesięcy.

W celu określenia, czy dana osoba jest zatrudniona sezonowo, należy przeanalizować specyfikę branży, a także charakter zatrudnienia tej osoby.

Kilka typowych branż, gdzie występuje zatrudnienie sezonowe:

 • wydobywanie torfu w przedsiębiorstwie Bord na Mona
 • przetwórstwo ryb
 • produkcja lodów
 • hotele, restauracje i sklepy w rejonach, gdzie sezon turystyczny jest ograniczony.

Po zakończeniu sezonu środki finansowe uzyskane z zatrudnienia sezonowego pomija się w ocenie do czasu rozpoczęcia następnego sezonu.

Dochód z pracy współmałżonka, partnera bądź konkubenta

Dochód pochodzący z zatrudnienia waszego współmałżonka, partnera czy konkubenta, zostanie oszacowany w trakcie sprawdzania środków do zasiłku dla bezrobotnych.

Aby obliczyć środki pochodzące z pracy waszego współmałżonka, partnera czy konkubenta, należy:

 • Odliczyć 20€ dziennie z zarobków podlegających opodatkowaniu, uzyskanych przez współmałżonka, partnera czy konkubenta za każdy przepracowany dzień, aż do maksimum 60€ (wliczając niedziele)
 • następnie obliczyć 60% z różnicy. Tę kwotę uznaje się za jego środki finansowe na tydzień uzyskiwane z pracy.

Tygodniowe zarobki podlegające ocenie – 20 euro za dzień (maksimum 60 euro za 3 dni pracy) = wynik x 60% = środki finansowe na tydzień uzyskiwane z pracy.

Wspólne środki zostaną podzielone na połowę, jeśli współmałżonek, partner lub konkubent:

 • otrzymuje świadczenie w ramach pomocy społecznej (z wyjątkiem zasiłku na dziecko, renty inwalidzkiej, dodatku dla opiekuna prawnego sieroty, dodatkowego świadczenia socjalnego i połowy stawki zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych)
 • otrzymuje niektóre świadczenia z Zarządu Służby Zdrowia (HSE) (z wyjątkiem dodatku z tytułu opieki domowej nad chorym i zasiłku dla rodzin zastępczych)
 • uczęszcza na kurs FÁS bądź kurs VTOS i otrzymuje dofinansowanie.

Uwaga: W przypadku, kiedy środki dzieli się na pół, nie przysługuje dodatek na kwalifikującą się osobę dorosłą, ale można otrzymać połowę dodatku na każde kwalifikujące się dziecko.

Dochód współmałżonka, partnera lub konkubenta, uzyskany z pracy na własny rachunek

Dochód waszego współmałżonka, partnera lub konkubenta, uzyskany z pracy na własny rachunek, zostanie oszacowany w trakcie sprawdzania środków do zasiłku dla bezrobotnych.

W ocenie muszą znaleźć odzwierciedlenie zarobki, które współmałżonek lub partner może zasadnie spodziewać się uzyskać ze swojej działalności gospodarczej w ciągu następnych 12 miesięcy. Dochody z ostatnich 12 miesięcy zostaną potraktowane jako orientacyjne, ale zostaną uwzględnione wszelkie czynniki, które, jak wiadomo, podlegają zmianom. Wasz współmałżonek, partner czy konkubent winien(a) być przygotowany(a) do przedyskutowania tych czynników podczas oceny waszych uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych.

Zarobki szacuje się jako dochód brutto pomniejszony o wydatki bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy za okres 12 miesięcy. W celu obliczenia tygodniowych środków, uzyskiwanych z pracy na własny rachunek przez współmałżonka, partnera lub konkubenta, dzieli się przewidywane zarobki roczne uzyskane z pracy na własny rachunek przez 52.

Żadne „pobrania” środków z działalności gospodarczej na własny użytek nie są dopuszczalnym wydatkiem podlegającym odliczeniu. Jeśli „pobrania” środków z działalności gospodarczej na własny użytek są większe niż obliczony poziom dochodu, takie „pobrania” uznaje się za dochód gotówkowy.

Nie ma wyczerpującego wykazu wszystkich uwzględnianych tutaj wydatków, ponieważ wydatki zależą od charakteru i zakresu samozatrudnienia. Jednak poniżej podane są główne dopuszczalne wydatki podlegające odliczeniu w większości przypadków:

 • materiały (koszty dostaw)
 • koszty eksploatacji samochodu (w części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej)
 • amortyzacja maszyn i urządzeń
 • ubezpieczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • telefon (w części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej)
 • oświetlenie i ogrzewanie (na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a nie na użytek domowy)
 • reklama
 • koszty bankowe
 • materiały biurowe
 • leasing samochodów dostawczych
 • koszty robocizny
 • program emerytalny
 • wszelkie inne koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • potrącanie kosztów prowadzenia gospodarstwa domowego z zysków z działalności gospodarczej nie jest dopuszczalne
 • składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) w klasie S (zapłacone albo należne) (Uwaga: jeśli należne, ale niezapłacone, pracownik opieki społecznej prowadzący ocenę powinien sporządzić odrębną notatkę w tej sprawie.)

Aby potwierdzić poziom dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, współmałżonek lub partner musi przedstawić osobie rozpatrującej wniosek w lokalnym urzędzie opieki społecznej pokwitowania wpłat i wypłat (dokumentację wskazującą wpływy i wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) albo zbadane sprawozdanie finansowe.

Źródło Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz