Rejestracja

logo citizen information ireland

Informacje wstępne

Osoba, która straciła pracę, została zwolniona w wyniku redukcji zatrudnienia, została tymczasowo zwolniona lub pracuje mniejszą liczbę dni, może być uprawniona do otrzymywania zapomogi dla osób poszukujących pracy lub zasiłku dla osób poszukujących pracy.

Wniosek o zapomogę lub zasiłek składa się w lokalnym urzędzie pomocy społecznej. Ubiegający się o zapomogę lub zasiłek oświadcza, że jest bezrobotny i aktywnie poszukuje zatrudnienia. Proces ten nosi również nazwę rejestracji.
Osoby tymczasowo zwolnione lub pracujące mniejszą liczbę dni również mogą kwalifikować się do przyznania świadczenia dla poszukujących pracy.

Osobom, które odeszły z pracy dobrowolnie lub w wyniku naruszenia obowiązków, przez 9 tygodni nie przysługuje świadczenie dla poszukujących pracy. Świadczenie może jednak zostać przyznane w sytuacji, gdy dobrowolne odejście z pracy było uzasadnione, np. zmianą warunków zatrudnienia polegającą na obniżeniu płacy, prześladowaniem lub molestowaniem przez pracodawcę. Urzędnik-decydent w lokalnym urzędzie pomocy społecznej ustala, czy powód odejścia z pracy był uzasadniony.

Osoba samozatrudniona, która zamknęła prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą albo ilość otrzymywanej przez nią pracy zmniejszyła się, może pobierać świadczenie dla osób poszukujących pracy. Więcej informacji na temat samozatrudnienie a bezrobocie.

Różnica między zasiłkiem dla osób poszukujących pracy a zapomogą dla osób poszukujących pracy

Zasiłek dla osób poszukujących pracy przysługuje osobom, które uzbierały wystarczającą liczbę składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI). Stawki zasiłku są uzależnione od zarobków. Dla osób, których to dotyczy, bardziej korzystne może okazać się ubieganie się o zapomogę dla osób poszukujących pracy.

O zapomogę dla osób poszukujących pracy mogą ubiegać się osoby, które spełniają kryteria dochodowe. Ocena dochodów polega na obliczeniu dochodów danej osoby w celu określenia, czy są one mniejsze niż pewien ustalony próg. Jeżeli są mniejsze od tego progu, można pobierać zapomogę dla osób poszukujących pracy.

Więcej informacji na temat zasiłku dla osób poszukujących pracy.

Więcej informacji na temat zapomogi dla osób poszukujących pracy.

Pierwsza rejestracja

Rejestracji dokonuje się w lokalnym urzędzie pomocy społecznej. Po zgłoszeniu się w urzędzie może się okazać, że należy pobrać bilet z numerem i zająć miejsca w kolejce. Po wywołaniu pobranego numeru należy podejść do biurka lub okienka, aby porozmawiać z pracownikiem.

Niekiedy można umówić się na spotkanie w lokalnym urzędzie pomocy społecznej. Jednak nie w każdym urzędzie jest to możliwe. Należy skontaktować się z lokalnym urzędem pomocy społecznej i sprawdzić, czy można wyznaczyć termin spotkania.

Przy ubieganiu się o zasiłek dla osób poszukujących pracy lub zapomogę dla osób poszukujących pracy należy przedstawić odpowiednie dokumenty. Jeżeli nie wszystkie z nich są dostępne, należy mimo tego złożyć wniosek o świadczenie i możliwie szybko dosłać brakujące dokumenty. O trudnościach w uzyskaniu niektórych z wymaganych dokumentów należy poinformować pracowników lokalnego urzędu pomocy społecznej. Może będą mogli udzielić pomocy.

Najpierw ocenia się możliwość przyznania zasiłku dla osób poszukujących pracy, chyba że ubiegający się o świadczenie nigdy przedtem nie pracował. Osoby, które nie kwalifikują się do przyznania zasiłku dla poszukujących pracy, ocenia się pod kątem możliwości przyznania zapomogi dla poszukujących pracy. Nie ma jednak potrzeby składania ponownego wniosku, gdyż zazwyczaj ubiegającemu się o zasiłek dla poszukujących pracy zadaje się pytanie o ewentualną ocenę pod kątem możliwości przyznania zapomogi dla poszukujących pracy, jeżeli wniosek o zasiłek zostanie rozpatrzony negatywnie.

Wypłata świadczeń

Świadczenia dla osób poszukujących pracy wypłaca co tydzień Wydział Spraw Społecznych i Rodzinnych.

Świadczenie dla osób poszukujących pracy można odbierać co tydzień w najbliższym urzędzie pocztowym. Aby je odebrać, należy przynieść ze sobą ważny dowód tożsamości ze zdjęciem.

Następujące dokumenty uznaje się za ważne dowody tożsamości ze zdjęciem:

  • prawo jazdy;
  • paszport;
  • kartę GNIB.

Przed przekazaniem wypłaty urzędnicy na poczcie mogą domagać się okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Rejestracja co miesiąc

Zazwyczaj co miesiąc należy stawić się w lokalnym urzędzie pomocy społecznej, aby oświadczyć, że nadal jest się bezrobotnym poszukującym pracy. Lokalny urząd pomocy społecznej wyznacza termin i czas comiesięcznej rejestracji.

W niektórych przypadkach rejestracja może mieć miejsce częściej lub rzadziej. Zazwyczaj osoby zamieszkałe w odległości do 10 mil od najbliższego urzędu pomocy społecznej rejestrują się co 4 tygodnie. Osoby zamieszkałe w odległości powyżej 10 mil od najbliższego urzędu pomocy społecznej rejestrują się co 12 tygodni.

Osoby oczekujące na decyzję w sprawie przyznania świadczenia dla poszukujących pracy lub niekwalifikujące się do jego przyznania mogą kwalifikować się do przyznania dodatkowego świadczenia socjalnego.

Dodatkowe świadczenie socjalne

Dodatkowe świadczenie socjalne stanowi podstawową zapomogę tygodniową przyznawaną kwalifikującym się osobom o bardzo niskim dochodzie lub nieosiągającym żadnego dochodu. Gdy tygodniowy dochód jest niższy od stawki dodatkowego świadczenia socjalnego określonego dla rodziny o danej liczebności, może zostać przyznane świadczenie zrównujące dochód z odpowiednią stawką dodatkowego świadczenia socjalnego.

Osoby ubiegające się o świadczenie dla poszukujących pracy, które nie zostało im jeszcze wypłacone, i nieposiadające żadnych dochodów mogą kwalifikować się do przyznania dodatkowego świadczenia socjalnego w okresie oczekiwania na płatność.

Inne świadczenia

Osoby otrzymujące zapomogę dla poszukujących pracy, zasiłek dla poszukujących pracy lub dodatkowe świadczenie socjalne mogą być również uprawnione do innych świadczeń socjalnych lub zdrowotnych.

Świadczenia zdrowotne

Osoby osiągające dochody niższe od określonej kwoty mogą otrzymać kartę medyczną lub kartę opieki lekarza rodzinnego.

Świadczenia mieszkaniowe

Można ubiegać się o pomoc w spłacaniu odsetek od kredytu hipotecznego lub pomoc w opłacaniu czynszu. Lokator mieszkania komunalnego powinien skontaktować się z lokalnym urzędem i zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości czynszu z uwagi na obniżenie swojego dochodu.

Świadczenia na dzieci w wieku szkolnym

Można ubiegać się o pomoc w pokryciu kosztów wyprawki dla dzieci w wieku szkolnym. Program zasiłków na wyprawkę dla ucznia jest prowadzony co roku od 1 czerwca do 30 września.

Świadczenia na potrzeby nadzwyczajne i wyjątkowe

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnej i wyjątkowej potrzeby, np. pomocy w opłaceniu rachunku za pogrzeb, można ubiegać się o jedno z szeregu uznaniowych świadczeń przyznawanych przez pracownika opieki społecznej w rejonowym ośrodku zdrowia.

 

Źródło Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz