Family Income Supplement

logo citizen information ireland

Informacja

Dodatek rodzinny (FIS), kwota nie podlegająca opodatkowaniu, wypłacana w systemie tygodniowym, przysługuje pracownikom posiadającym dzieci. Wprowadzono go w celu pomocy osobom o niskich dochodach. Dodatku rodzinnego FIS nie może otrzymywać osoba samozatrudniona. Aby mieć prawo do uzyskania tego dodatku, należy być zatrudnionym.

Warunkiem jest posiadanie przynajmniej jednego dziecka, które mieszka z osobą ubiegającą się o świadczenia lub jest na jej utrzymaniu. Wiek dziecka nie może przekraczać 18 lat lub może wynosić 18 do 22 lat, jeśli jest osobą uczącą się w pełnym wymiarze godzin.

Aby mieć prawo do dodatku rodzinnego FIS, średnie dochody netto rodziny nie mogą przekraczać pewnej kwoty, w zależności od wielkości rodziny. Dodatek rodzinny FIS stanowi 60% różnicy między dochodem netto rodziny a limitem dochodu, jaki przysługuje rodzinie. (Więcej informacji o dochodzie netto rodziny podano poniżej w części „Stawki”).

W przypadku pobierania dodatku rodzinnego FIS przysługuje również prawo do Przydziału na odzież i obuwie do szkoły.


Jeżeli dana osoba uzna, że niesłusznie odmówiono jej dodatku rodzinnego FIS lub będzie niezadowolona z decyzji Urzędnika Opieki Społecznej odnośnie do swoich praw, ma ona możliwość odwołania się od tej decyzji.

Dochód pochodzący z dodatku rodzinnego FIS nie jest brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o Kartę medyczną.

Zasady

Dodatek rodzinny FIS jest kwotą otrzymywaną tygodniowo wolną od podatku przysługującą pracownikom:

 • Pracującym 19 lub więcej godzin tygodniowo (bądź 38 lub więcej godzin w okresie dwutygodniowym). Aby spełnić ten warunek, możecie połączyć godziny przepracowane przez was z przepracowanymi przez waszego współmałżonka/partnera/konkubenta. Aby spełnić ten warunek, nie można wliczać czasu samozatrudnienia.
 • których zatrudnienie będzie trwalo przynajmniej 3 miesiące
 • opiekującym się jednym dzieckiem lub dziećmi
 • których zarobki wynoszą mniej niż ustalona kwota, różniąca się w zależności od wielkości rodziny.

Dodatek zwykle wypłacany jest przez rok, a na jego wysokość nie ma wpływu na np. wzrost zarobków lub innych dochodów w rodzinie.

Można otrzymywać Dodatek w ramach programu „Powrót do pracy” (Back to Work Allowance) i jednocześnie zachować prawo do dodatku rodzinnego FIS.


Nie można pobierać dodatku rodzinnego FIS, jeżeli dana osoba bierze udział w Społecznym programie zatrudnienia bądź innych programach z wyjątkiem Programu inicjatywa pracy.

Nie można otrzymywać dodatku rodzinnego FIS, jeżeli dana osoba pobiera już jedną z następujących wypłat socjalnych:

Jeśli Państwa małżonek/małżonka, konkubent/konkubina czy osoba wspólnie zamieszkująca gospodarstwo domowe otrzymuje jeden z powyższych zasiłków, kwalifikuje się Pan/Pani do otrzymywania Zasiłku Rodzinnego. Jednakże, ich zasiłki socjalne zostaną zakwalifikowane jako dochód w przypadku ubiegania się o Zasiłek Rodzinny. Jeśli uprawnieni są Państwo do pobierania Zasiłku Rodzinnego, osoby mieszkające z Państwem nie będą mogły otrzymywać zasiłku na Państwa a zmianie może także ulec wysokość dodatku na dziecko (IQC).

Alimenty

Jeden z rodziców pozostających w separacji może ubiegać się o dodatek rodzinny FIS, jeżeli spełnia warunki wymagane do otrzymywania tego dodatku oraz

 • mieszka z dziećmilub
 • W pełni utrzymuje eksmałżonka, byłego partnera bądź byłego konkubenta, z którym dzieci zamieszkują

W pełni utrzymuje oznacza, że alimenty wypłacane przez starającego się o dodatek rodzinny (FIS), musi stanowić jedyne źródło dochodu eks małżonka, byłego partnera bądź byłego konkubenta.

Każdej rodzinie przysługuje tylko jeden dodatek rodzinny FIS

Osoby płacące alimenty:

Rodzic, który rozstał się z matką lub ojcem swoich dzieci i płaci alimenty, może ubiegać się o dodatek rodzinny FIS. Żeby zostać zakwalifikowanym do otrzymywania tego dodatku, trzeba w pełni lub w znaczącym stopniu utrzymywać rodzica, z którym mieszkają dzieci. Na rzecz tej samej rodziny może być wypłacany tylko jeden dodatek FIS. W takiej sytuacji rodzic, który otrzymuje alimenty, nie może otrzymywać dodatku rodzinnego FIS.

W przypadku osób płacących alimenty na mocy nakazu sądowego lub prawnie wiążącej umowy na rzecz drugiej rodziny, kwota tych alimentów nie będzie odejmowana od dochodów podczas oceniania uprawnień do otrzymywania dodatku FIS.

Osoby otrzymujące alimenty:

W przypadku osób otrzymujących alimenty cała kwota alimentów będzie uwzględniana przy obliczaniu dochodów w celu określenia uprawnień do uzyskania dodatku FIS. Na rzecz tej samej rodziny może być wypłacany tylko jeden dodatek rodzinny FIS. Rodzic, który płaci alimenty, nie może otrzymywać dodatku rodzinnego FIS.

Jeżeli rodzic otrzymuje alimenty na uprawnione dziecko, alimenty te będą również uwzględniane dla celów oceny uprawnień do otrzymywania dodatku FIS.

Utrata pracy lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy

W razie obniżenia wynagrodzenia za pracę kwota dodatku rodzinnego FIS pozostaje bez zmian. Nie ulega ona podwyższeniu. Niemniej jednak po upływie okresu, na który został przyznany dodatek rodzinny FIS, można ubiegać się o niego ponownie, podając szczegółowe dane na temat zmniejszonych dochodów (dodatek ten jest zwykle wypłacany przez 52 tygodnie. Po ich upływie można ponownie wystąpić o FIS).

W razie zmniejszenia tygodniowego wymiaru czasu pracy do poziomu poniżej 19 godzin (38 godz. w dwutygodniowym okresie rozliczeniowym) traci się prawo do dodatku rodzinnego FIS. Jeżeli wymiar czasu pracy ulegnie skróceniu poniżej minimalnego wymaganego poziomu, należy zgłosić tę informację do wydziału FIS.

W razie utraty pracy traci się prawo do dodatku FIS. Taką okoliczność również należy zgłosić do wydziału FIS.

Stawki

Dodatek rodzinny FIS obliczany jest na podstawie 60% różnicy między limitem dochodu uzależnionym od wielkości rodziny i dochodu osoby/osób wychowujących dziecko/dzieci podlegającego opodatkowaniu. Pod uwagę bierze się połączone dochody pary (małżeńskiej, pozostającej w związku partnerskim bądź konkubinacie).

Główne pozycje zaliczane do dochodu to:

 • Podlegające opodatkowaniu zarobki wasze oraz waszego współmałżonka/partnera/konkubenta.
 • Każdy dodatkowy przychód związany z zatrudnieniem waszym bądź waszego współmałżonka, partnera lub konkubenta (taki, jak wypłata za nadgodziny, premie, dodatki do pensji czy prowizje)
 • Każdy przychód wasz bądź współmałżonka, partnera lub konkubenta, uzyskany z działalności na własny rachunek
 • dochód emerytalny z zakładowych funduszy emerytalnych
 • Przychody uzyskane przez was bądź waszego współmałżonka, partnera lub konkubenta, w tym wypłaty zasiłków z opieki społecznej
 • wszelkie świadczenia alimentacyjne otrzymywane na opiekę na dzieckiem

Do dochodu rodzinnego nie zalicza się następujących płatności;

Dochód z zatrudnienia jako pomoc domowa a dodatek rodzinny FIS
Jednym z warunków, które należy spełnić, aby zakwalifikować się do otrzymywania dodatku rodzinnego FIS jest zatrudnienie w wymiarze co najmniej 19 godzin pracy tygodniowo lub 38 godzin w ciągu dwóch tygodni.

Dochód z zatrudnienia w charakterze pomocy domowej jest brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o dodatek rodzinny FIS w następujących przypadkach:

 • liczba godzin pracy jako pomoc domowa jest mniejsza niż 19 godzin tygodniowo lub 38 godzin w ciągu dwóch tygodni i godziny te są wliczane, aby spełnić wymogi dotyczące liczby godzin pracy wobec osób ubiegających się o FIS
 • Małżonek/ partner/konkubent starającego się o zasiłek rodzinny FIS pracuje ponad 19 godzin tygodniowo lub 38 godzin w ciągu dwóch tygodni, jako pomoc domowa.
 • osoba ubiegająca się o dodatek rodzinny FIS pracuje więcej niż 19 godzin w tygodniu lub 38 godzin w ciągu w dwóch tygodni jako pomoc domowa

Dochód z zatrudnienia w charakterze pomocy domowej nie jest brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o dodatek rodzinny FIS w następujących przypadkach:

 • liczba godzin pracy jako pomoc domowa jest mniejsza niż 19 godzin tygodniowo lub 38 godzin w ciągu dwóch tygodni i godziny te nie są wliczane, aby spełnić wymogi dotyczące liczby godzin pracy wobec osób ubiegających się o FIS
 • Małżonek/ partner/konkubent starającego się o zasiłek rodzinny FIS pracuje poniżej 19 godzin tygodniowo lub 38 godzin w ciągu dwóch tygodni, jako pomoc domowa, a te godziny nie są liczone w celu uzyskania liczby godzin wymaganych do zakwalifikowania się do FIS

Obliczanie dochodu na potrzeby ubiegania się o dodatek rodzinny FIS

Wydział Opieki Społecznej obliczy dochód podlegający opodatkowaniu i średni dochód za pewien okres czasu.

W przypadku otrzymywania wynagrodzenia w trybie tygodniowym lub dwutygodniowym, dochód tygodniowy obliczany jest jako średni dochód tygodniowy za okres czterech tygodni. W przypadku otrzymywania wynagrodzenia w trybie miesięcznym, średni dochód tygodniowy ustala się w oparciu o średnie tygodniowe wynagrodzenie w stałym okresie dwóch miesięcy. Jeśli wasz małżonek/ partner/konkubent pracuje na własny rachunek, wówczas jej/jego dochód uzyskany w okresie 12 miesięcy przed złożeniem waszego wniosku, zostaje zaliczony do jego/jej średniego dochodu tygodniowego.

Podsumowując, aby mieć prawo do dodatku FIS, średni dochód rodzinny nie może przekraczać pewnej kwoty zależnej od wielkości rodziny.

2011:

Liczba dzieci: Dochód rodzinny jest niższy niż:
jedno dziecko €506
dwoje dzieci €602
troje dzieci €703
czworo dzieci €824
pięcioro dzieci €950
sześcioro dzieci €1,066
siedmioro dzieci €1,202
ośmioro dzieci €1,298

Należy mieć świadomość, że bez względu na zakres przysługujących uprawnień – nawet jeśli są minimalne – taka osoba nadal otrzyma minimum €20 tygodniowo.

Jak ubiegać się o dodatek

Tu można pobrać wniosek o dodatek rodzinny (pdf) lub uzyskać formularz wniosku w lokalnym Urzędu Opieki Społecznej. Pracownicy lokalnego Urzędu Opieki Społecznej udzielą pomocy w przypadku trudności w wypełnieniu formularza. Aby usprawnić proces rozpatrywania wniosków o dodatek FIS, należy upewnić się, że do podania został załączony ostatni formularz P60, 2 ostatnie odcinki wypłat i kopię formularza podatkowego o wysokości przysługujących ulg podatkowych (Certificate of Tax Credit) za bieżący rok podatkowy.

Gdzie składać podanie

 

Family Income Supplement (FIS) Section

Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford
Ireland

Tel:

(043) 334 0000

Locall:

1890 92 77 70

Zródlo Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz