Eksmisja

logo citizen information ireland

W Irlandii właściciele wynajmowanych mieszkań muszą przestrzegać pewnych procedur, zanim zażądają, by najemca opuścił lokal. To, czy można zostać eksmitowanym przez właściciela lokalu zależy od rodzaju najmuoraz okresu pobytu w danym mieszkaniu.

Większość umów o prywatnym najmie lokali mieszkalnych podlega Ustawie o najmie lokali mieszkalnych z 2004 roku (Residential Tenancies Act 2004). Prywatny najem lokalu mieszkalnego oznacza umowę najmu zawartą prywatnie między wynajmującym a najemcą. Najemcy, wynajmujący lokal od władz lokalnych lub organizacji ds. mieszkań socjalnych (np. dobrowolnego stowarzyszenia budowlano-mieszkaniowego lub mieszkanie studenckie wynajmowane przez uznaną placówkę oświatową) nie są objęci tą ustawą. Dalsze informacje na temat lokatorów mieszkających w domach właścicieli znajdują się w części „Program wynajmowania pokoju”, natomiast informacje na temat praw najemców lokali socjalnych znajdują się w części Wezwanie do opuszczenia lokalu i eksmisja. Osoby, którym przysługuje dodatek z tytułu najmu mieszkania, prawdopodobnie wynajmują mieszkanie należące do prywatnego właściciela, a zatem dotyczą ich powyższe zasady.


W pewnych sytuacjach wynajmujący żąda, by najemca opuścił lokal mieszkalny. Więcej informacji na temat okoliczności, w których jest to możliwe, znajduje się poniżej w części „Wypowiedzenie umowy najmu”.

Przepisy

Wypowiedzenie umowy najmu

Jeżeli właściciel chce, by lokator opuścił mieszkanie, musi najpierw złożyć wypowiedzenie. (Więcej informacji znajduje się poniżej w części „Okresy wypowiedzenia” i „Wypowiedzenie”). Właściciel może żądać, by lokator opuścił mieszkanie bez podania przyczyny w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wynajmowania lokalu. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu, trwającą od sześciu miesięcy do czterech lat (umowa najmu wynikająca z Części 4 ustawy), wyłącznie w następujących okolicznościach:

 • po 3 i pół roku;
 • jeżeli lokator nie wypełnia zobowiązań, wynikających z umowy najmu;
 • jeżeli lokal nie zaspokaja zwiększonych potrzeb lokatorów (np. jest za mały);
 • jeżeli właściciel potrzebuje lokalu dla siebie lub dla najbliższego członka rodziny;
 • jeżeli właściciel zamierza sprzedać lokal;
 • jeżeli właściciel zamierza wyremontować lokal;
 • jeżeli właściciel zamierza zmienić przeznaczenie lokalu (np. zamienić je na biuro).

Należy pamiętać, że jeśli właściciel wypowiada umowę najmu z konkretnego powodu, po czym tego zamiaru nie realizuje (np. zamieszkując samemu dany lokal), można złożyć zażalenie na wynajmującego do Komisji ds. prywatnego najmu lokali mieszkalnych (Private Residential Tenancies Board (PRTB). PRTB rozpatrzy wniosek, a następnie podejmie odpowiednie kroki.

Długość okresu wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu wynajmowania lokalu

Okres najmu Wypowiedzenie przez wynajmującego
Mniej niż 6 miesięcy 4 tygodnie (28 dni)
6 miesięcy do roku 5 tygodni (35 dni)
1 – 2 lat 6 tygodni (42 dni)
2 – 3 lat 8 tygodni (56 dni)
3 – 4 lat 12 tygodni (84 dni)
4 lata lub dłużej 16 tygodni (112 dni)

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem krótszego okresu wypowiedzenia, jeśli najemcy nie wywiązują się ze swoich obowiązków (28 dni) lub z powodu rażącego zachowania antyspołecznego (7 dni). Antyspołeczne zachowanie obejmuje akty przemocy, groźby i zastraszenia, a także jakiekolwiek długotrwałe zachowanie, stanowiące uciążliwość dla sąsiadów.


Wynajmujący i najemca mogą uzgodnić krótsze terminy wypowiedzenia, ale tylko w momencie podjęcia decyzji o złożeniu wypowiedzenia umowy najmu. Uzgodnienie krótszego okresu wypowiedzenia od początku okresu najmu jest niezgodne z prawem. Wynajmujący i najemca mogą również uzgodnić dłuższy termin wypowiedzenia, jednakże nie może on przekraczać 70 dni oraz wówczas, gdy okres najmu był dłuższy niż sześć miesięcy

Wypowiedzenie

Jeżeli właściciel chce, by lokator opuścił mieszkanie, musi złożyć wypowiedzenie. Wypowiedzenie powinno, pod rygorem nieważności,

 • być sporządzone na piśmie;
 • być podpisane przez wynajmującego (lub upoważnionego przedstawiciela);
 • określać datę wypowiedzenia;
 • określać przyczynę wypowiedzenia (jeżeli najem trwał dłużej niż sześć miesięcy);
 • stwierdzać, iż wszelkie kwestie sporne związane z wypowiedzeniem należy skierować do PRTB w ciągu 28 dni od daty otrzymania wypowiedzenia.

Wypowiedzenie można przesłać pocztą, wręczyć osobiście lub zostawić w wynajmowanym mieszkaniu.

Bezprawna eksmisja

Jeżeli właściciel nie chce wpuścić lokatora do mieszkania lub go z niego eksmituje, lokator może wnieść o wydanie nakazu sądowego, obligującego właściciela do wpuszczenia najemcy do lokalu. Najemca może również zwrócić się do PRTB o zrobienie tego w jego imieniu. W przypadku gdy wynajmujący odcina dopływ wody, gazu lub energii elektrycznej można postąpić podobnie, występując do sądu o ich przywrócenie. W obu przypadkach stanowi to poważny krok, dlatego przed jego podjęciem należy skorzystać z pomocy prawnej. Właściciel nie może usunąć z lokalu rzeczy należących do najemcy bez nakazu sądowego. Jeżeli właściciel ma zamiar wystąpić do sądu, należy zasięgnąć porady na temat konkretnej sytuacji w organizacji Threshold, Centrum Informacji Obywatelskiej lub prawnika.

Zródlo Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz