Prawa i obowiązki najemcy

logo citizen information ireland

Informacje

Osoba płacąca właścicielowi czynsz za korzystanie z mieszkania lub lokalu staje się najemcą. Prawa i obowiązki najemcy wynikają z ustawy o najmie nieruchomości, a także każdej umowy pisemnej lub ustnej zawartej pomiędzy wynajmującym a najemcą.

Głównymi aktami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki z tytułu najmu są Ustawa o właścicielach i najemcach lokali z lat 1967 – 1994 oraz Ustawa o najmie lokali mieszkalnych z 2004 (pdf) roku. Poniżej przedstawiono w ogólnym zarysie prawa i obowiązki najemcy.

Umowy dzierżawy, najmu lub inne umowy nie mogą pozbawić właściciela ani najemcy przysługujących im praw. Jednakże zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą uzgadniać kwestie, które nie zostały prawnie uregulowane. Należy zauważyć, że przepisy zawarte w Ustawie o najmie lokali mieszkalnych odnoszą się wyłącznie do głównego rynku prywatnych mieszkań do wynajęcia. Najemcy mieszkań komunalnych oraz lokatorzy mieszkający w mieszkaniach właścicieli (np. w ramach Programu wynajmowania pokoju) podlegają innym przepisom prawnym. Dostępne są także dodatkowe informacje na temat najmu mieszkań komunalnych oraz praw i obowiązków wynajmującego.

Przepisy

Prawa najemcy prywatnie wynajmowanego lokalu:

 • Prawo do spokojnego i wyłącznego korzystania z lokalu.
 • Prawo do określonych minimalnych standardów lokalu.
 • Prawo do książeczki opłat czynszowych.
 • Prawo do kontaktowania się z właścicielem lub jego przedstawicielem w rozsądnych godzinach. Prawo do uzyskania odpowiednich danych koniecznych do skontaktowania się z właścicielem (numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, adresy do korespondencji, itd.).
 • Właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania wyłącznie za zgodą najemcy. Jeżeli właściciel musi dokonać naprawy lub kontroli lokalu, powinno to zostać wcześniej ustalone, z wyjątkiem nagłych sytuacji.
 • Prawo do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych w związku z naprawami, leżącymi w gestii właściciela.
 • Prawo do przyjmowania gości na noc lub krótki okres, chyba że zostało to wyraźnie zabronione w umowie najmu.

Obowiązek informowania właściciela o dodatkowych osobach mieszkających w lokalu.

 • Prawo do pewnego okresu wypowiedzenia w razie wypowiedzenia umowy najmu.
 • Prawo do zgłaszania sporów do Komisji ds. prywatnego najmu lokali mieszkalnych, bez ponoszenia kary.
 • Prawo do posiadania kopii rejestru zgłoszenia w PRTB dotyczącego wynajmowanego lokalu
 • Od 1 stycznia 2009 r. wszystkie domy na wynajem powinny posiadać świadectwa energetyczne budynku (Building Energy Rating — BER). BER zawiera charakterystykę efektywności energetycznej budynku. Ma to ułatwić najemcom dokonanie świadomego wyboru spośród porównywanych nieruchomości.

Prawo do pozostawania w lokalu

Na mocy części 4 ustawy o najmie nieruchomości (Residential Tenancies Act) z 2004 r. mają Państwo prawo do ochrony umowy najmu w czteroletnich cyklach. Gwarantowana w ten sposób umowa najmu jest określana jako „najem podlegający części 4”. Jeśli zamierzają Państwo skorzystać z ochrony wynikającej z części 4 wyżej wymienionej ustawy (np. kontynuować najem przez maksymalnie cztery lata), powinni Państwo poinformować o tym pisemnie właściciela nieruchomości w terminie od trzech do jednego miesiąca przed wygaśnięciem umowy najmu na czas określony. Więcej informacji o typach umowy najmu można znaleźć tutaj.

Obowiązki najemcy prywatnie wynajmowanego lokalu

Lokator musi:

 • płacić terminowo czynsz
 • utrzymywać lokal w dobrym stanie
 • informować właściciela o konieczności napraw oraz umożliwić mu dostęp do lokalu w celu ich dokonania
 • umożliwić właścicielowi wejście do lokalu (po wcześniejszym ustaleniu terminu) w celu przeprowadzenia rutynowych kontroli poinformować właściciela o osobach mieszkających w lokalu.
 • unikać powodowania szkód i uciążliwego zachowania.
 • starać się , by na skutek działań lokatora właściciel nie popadł w konflikt z prawem.
 • stosować się do wszelkich szczególnych warunków zawartych w umowie najmu, zarówno ustnej, jak i pisemnej.
 • przekazać właścicielowi informacje wymagane do dokonania rejestracji w PRTB oraz, w razie potrzeby, podpisać formularz rejestracyjny.
 • poinformować właściciela przed upływem ostatniego miesiąca umowy na czas określony, zawartej na okres dłuższy niż sześć miesięcy o zamiarze skorzystania z ochrony zapewnionej przez Część 4 Ustawy o najmie lokali mieszkalnych z 2004 roku (np. pozostać w lokalu przez okres do czterech lat).

Należy pamiętać, że w razie nieprzestrzegania warunków umowy najmu, dochodzenie swoich praw może być utrudnione

Jak składać podanie

Lokator może wnieść o odszkodowanie w razie złamania jego praw.

W przypadku sporów dotyczących prywatnego najmu lokalu, najemca może wystąpić do Komisji ds. prywatnego najmu lokali mieszkalnych, organizacji pełniącej funkcję mediatora w sprawach najmu lokali w sektorze prywatnym.

W przypadku naruszenia praw najemcy lokalu komunalnego, lokator powinien skontaktować się z odpowiednim wydziałem lokalowym.

Jeżeli właściciel nie przestrzega odpowiednich standardów utrzymania lokalu, najemca może to zgłosić władzom lokalnym (które są odpowiedzialne za przestrzeganie wymogów w sektorze prywatnego najmu lokali oraz mieszkań komunalnych).

Gdzie składać podanie

Private Residential Tenancies Board

PO Box 11884
Dublin 2
Ireland

Tel:

+353 (0)1 635 0600

Fax:

+353 (0)1 635 0601

Homepage:

http://www.prtb.ie/

Email:

information@prtb.ie

 

Threshold

21 Stoneybatter
Dublin 7
Ireland

Tel:

(01) 678 6096

Fax:

(01) 677 2407

Homepage:

http://www.threshold.ie

Email:

advice@threshold.ie

 

 

Threshold

22 South Mall
Cork
Ireland

Tel:

(021) 427 8848

Fax:

(021) 480 5111

Homepage:

http://www.threshold.ie

Email:

advicecork@threshold.ie

 

 

Threshold

3 Victoria Place
Merchant’s Road
Galway
Ireland

Tel:

(091) 563 080

Fax:

(091) 569 273

Homepage:

http://www.threshold.ie

Email:

thresholdgalway@eircom.net
Zródlo Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz