Prawa i obowiązki wynajmującego

logo citizen information ireland

Information

Wynajmujący to w Irlandii właściciel gruntu lub budynku, oddający innej osobie w dzierżawę grunt, budynek lub część gruntu lub budynku. Osobę, której wynajmujący oddaje w najem grunt lub budynek, określa się mianem „najemcy”. Prawa i obowiązki wynajmującego w Irlandii wynikają z określonej ustawy dotyczącej wynajmujących i najemców. Ponadto prawa i obowiązki wynikają z każdej umowy ustnej lub pisemnej zawartej pomiędzy wynajmującym a najemcą. Umowy dzierżawy, najmu lub inne umowy nie mogą pozbawić właściciela ani najemcy przysługujących im praw. Jednakże zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą uzgadniać kwestie, które nie zostały prawnie uregulowane


Głównymi aktami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki z tytułu prywatnego najmu lokalu są Ustawa o właścicielach i najemcach lokali z lat 1967 – 1994 oraz Ustawa o najmie lokali mieszkalnych z 2004 roku. Poniżej przedstawiono w ogólnym zarysie prawa i obowiązki właściciela.

Przepisy

Prawa właściciela

Właściciel ma prawo:

 • ustalić wysokość czynszu (który jednakże nie może przekraczać obowiązujących cen rynkowych. Patrz Podwyżki czynszu w Irlandii).
 • otrzymać właściwą kwotę w odpowiednim terminie;
 • otrzymywać wszelkie opłaty związane z lokalem (podatki, należności lub płatności).
 • co roku waloryzować wysokość czynszu.
 • wypowiedzieć umowę najmu bez podawania przyczyny w okresie pierwszych sześciu miesięcy.
 • być poinformowanym o stałych lokatorach, zajmujących lokal (nie dotyczy krótkich lub jednodniowych wizyt).
 • zdecydować o ewentualnym podnajmowaniu przez najemcę lub oddaniu lokalu do używania innej osobie (jednakże w razie braku zgody właściciela na podnajmowanie lub oddanie lokalu, lokator ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony przed terminem jej wygaśnięcia).
 • być poinformowanym o koniecznych naprawach.
 • uzyskać dostęp do lokalu w celu dokonania napraw.
 • zgłaszać spory do Komisji ds. prywatnego najmu lokali mieszkalnych jeżeli lokal jest w niej zarejestrowany.

Właściciel nie ma prawa:

 • wchodzić do mieszkania wynajmowanego przez lokatorów bez pozwolenia.
 • zabierać lub zatrzymywać rzeczy należących do lokatorów – nawet jeśli zalegają z zapłatą za czynsz.
 • pobierać za lokal opłat wyższych niż cena rynkowa.
 • karać najemców za wniesienie skargi do PRTB.

Obowiązki właściciela

Właściciel musi:

 • zarejestrować wynajmowany lokal w PRTB.
 • przekazać lokatorowi książeczkę opłat czynszowych lub zaświadczenie o płaconym czynszu.
 • upewnić się, że lokal spełnia pewne minimalne standardy.
 • dokonywać napraw oraz utrzymywać wnętrze lokalu w takim stanie, w jakim znajdowało się na początku okresu najmu.
 • dbać o konstrukcję lokalu i utrzymywać ją w dobrym stanie.
 • zwrócić koszty wszelkich napraw, poniesione przez lokatorów, a leżące w gestii właściciela.
 • ubezpieczyć lokal (nie ma tego obowiązku w przypadku, gdy ubezpieczenie nie jest możliwe lub koszty ubezpieczenia są zbyt wysokie).
 • udzielić najemcy informacji na temat przedstawicieli upoważnionych do działania w imieniu właściciela (np. spółka zarządzająca, agencja, przedstawiciel.
 • Upewnić się, że lokator ma dane, umożliwiające kontakt z właścicielem (lub przedstawicielem).
 • powiadomić lokatorów z 28-dniowym wyprzedzeniem o waloryzacji czynszu.
 • w razie rozwiązania umowy najmu, przekazać najemcy formalne wypowiedzenie (w formie pisemnej). Dalsze informacje na temat wypowiedzenia umowy najmu znajdują się w części ‚Jeżeli wynajmujący żąda, by najemca opuścił mieszkanie’.
 • zwrócić lokatorom kaucję (chyba że najemca nie zapłacił czynszu lub dokonał szkód w mieszkaniu)
 • od 1 stycznia 2009 r. wszystkie domy na wynajem powinny posiadać świadectwa energetyczne budynku (Building Energy Rating — BER).

Właściciel powinien także zadbać o to, by lokatorzy wywiązywali się ze swoich obowiązków. Każdy, kto doznaje szkody na skutek niewywiązania się przez lokatorów z ich zobowiązań, może złożyć zażalenie na właściciela do PRTB. Więcej na temat powyższych zobowiązań znajduje się w części .’Prawa i obowiązki najemcy

Kaucja

Właściciel może zatrzymać kaucję (lub jej część) wyłącznie wtedy, gdy:

 • · najemca opuszcza lokal bez złożenia odpowiedniego wypowiedzenia.
 • nie zostały uregulowane rachunki (np. za usługi komunalne) lub czynsz.
 • lokator spowodował szkody, niewynikające ze zwykłego użytkowania.

Odmowa wynajęcia lokalu

W sprawach dotyczących wynajmu lokalu ma zastosowanie Ustawa o równym statusie z 2000 roku Potencjalnych lokatorów nie wolno dyskryminować z powodu ich płci, stanu cywilnego, stanu rodzinnego, orientacji seksualnej, wyznania, wieku, niepełnosprawności, rasy ani przynależności do społeczności wędrującej.

Podatek od dochodu z tytułu najmu

Wynajmujący płacą podatek od dochodu z tytułu najmu według systemu samodzielnego rozliczania w urzędzie skarbowym. Wiącej na temat samodzielnego rozliczania znajduje się tutaj (pdf). Właściciel jest uprawniony do odliczenia pewnych kosztów od podatku z tytułu dochodu z najmu Dochody z tytułu najmu – przewodnik podatkowy zawiera informacje na temat możliwych odliczeń. Wynajmując pokój we własnym domu, właściciel jest zwolniony z podatku dochodowego pod warunkiem, że wysokość czynszu nie przekracza pewnej kwoty.

Odmowa wynajęcia lokalu

W sprawach dotyczących wynajmu lokalu ma zastosowanie Ustawa o równym statusie z 2000 roku. Potencjalnych lokatorów nie wolno dyskryminować z powodu ich płci, stanu cywilnego, stanu rodzinnego, orientacji seksualnej, wyznania, wieku, niepełnosprawności, rasy ani przynależności do społeczności wędrującej.

Tryb składania skarg

If you feel your rights as a landlord have been infringed, you do have some methods of redress.

W przypadku sporów dotyczących prywatnego najmu lokalu, właściciel może wystąpić do Komisji ds. prywatnego najmu lokali mieszkalnych (PRTB) pod warunkiem, że jest tam zarejestrowany.

Gdzie składać podanie

Private Residential Tenancies Board

PO Box 11884
Dublin 2
Ireland

Tel:

+353 (0)1 635 0600

Fax:

+353 (0)1 635 0601

Homepage:

http://www.prtb.ie/

Email:

information@prtb.ie

Zródlo Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz