Rodzaje najmu w Irlandii

logo citizen information ireland

Informacje

Najemca to osoba wynajmująca mieszkanie od właściciela. Wynajmując lokal od właściciela, najemca podpisuje umowę lub kontrakt z wynajmującym. Umowa pomiędzy właścicielem a najemcą nazywa się umową najmu. Umowa ta nie musi zostać spisana.

W Irlandii istnieją różne rodzaje najmu. Najbardziej popularne to

  • najem na czas nieoznaczony;
  • najem na czas oznaczony.

Najem na czas nieoznaczony

Umowa najmu na czas nieoznaczony nie określa czasu trawania najmu. Okres najmu może trwać tydzień lub miesiąc, w zależności od częstotliwości płatności czynszu. Zazwyczaj umowy najmu na czas nieoznaczony są zawierane ustnie, choć czasem sporządza się je na piśmie.

Najem na czas oznaczony

Umowa najmu na czas oznaczony określa czas trawania najmu. Tak umowa jest zazwyczaj sporządzana w formie pisemnej. Taką pisemną umowę określa się mianem umowy najmu na czas oznaczony. Umowa najmu na czas oznaczony może zostać zawarta na okres od sześciu miesięcy aż do roku lub dłużej. Umowa najmu na czas oznaczony określa wysokość czynszu, okresy płatności oraz pozostałe warunki najmu. Przed podpisaniem umowy najmu na czas oznaczony wskazane jest zrozumienie warunków najmu. Umowa najmu na czas oznaczony to kontrakt wiążący najemcę i właściciela, w którym zawiarte są istotne informacje na temat warunków najmu. (Umowa ta powinna zawierać zwłaszcza informacje na temat zasad postępowania w przypadku naruszenia warunków umowy).


Umowa najmu nie może jednakże zawierać postanowień sprzecznych z prawami lokatorów i właścicieli. Jeżeli tak się stanie, prawa lokatora i właściciela wynikające z ustawy zastępują postanowienia zawarte w umowie. Na przykład właściciele nie mogą wchodzić do lokalu bez zgody najemcy. Zakaz ten obowiązuje nawet wówczas, gdy prawo do wejścia do lokalu zostało zawarte w umowie najmu.

Jeżeli roczny czynsz z tyłułu najmu lokalu mieszkalnego przekracza €30,000, lokator jest odpowiedzialny za uiszczanie opłaty skarbowej naliczanej od wysokości rocznego czynszu. Obowiązkiem lokatora jest wniesienie opłaty do Urzędu Skarbowego. (Urzędy skarbowe są opowiedzalne za ściąganie należnych podatków w imieniu rządu irlandzkiego).

Podpisując umowę najmu wspólnie z innymi lokatorami (to znaczy w przypadku dzielenia mieszkania oraz czynszu wraz z innymi osobami), każdy z nich staje się odpowiedzialny za opłaty. Jeśli zatem współlokatorzy nie są w stanie zapłacić swojej części opłaty czynszowej, pozostali najemcy mogą być zobowiązani prawnie do zapłaty całości. Podpisując umowę najmu w imieniu innych najemców, stajemy się odpowiedzialni za wszystkie opłaty czynszowe.

Po wejściu w życie Ustawy o najmie lokali mieszkalnych z 2004 roku(pdf) różnica pomiędzy powyższymi rodzajami najmu nie jest już tak istotna. Ustawa ta chroni najemców w znacznie większy sposób niż dotychczas. Obecnie lokatorzy mają prawo pozostać w wynajmowanym mieszkaniu po upływie sześciomiesięcznego, wstępnego okresu próbnego przez czas pozostały do zakończenia okresu czterech lat. Ten rodzaj najmu określa się mianem „najmu lokalu wynikającego z Części 4 ustawy”. .

Prawo do pozostawania w lokalu wynikające z części 4 ustawy

Właściciel może wypowiedzieć umowę najmu bez podawania przyczyny w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wynajmowania lokalu. Jednakże jeśli najem trwał sześć miesięcy, wynajmujący może wypowiedzieć umowę w ciągu kolejnych trzech i pół roku wyłącznie w określonych okolicznościach. Więcej na ten temat znajduje się w części: Jeżeli wynajmujący żąda, by najemca opuścił lokal. Po upływie czterech lat wynajmowania mieszkania, rozpoczyna się nowy okres najmu. Ponownie można rozpocząć cykl czterorocznego najmu, zyskując prawo do pozostawania w mieszkaniu wynikającego z części 4 ustawy. Zatem każda umowa najmu, która trwała ponad sześć miesięcy stanowi umowę objętą „prawem pozostawania w lokalu, wynikającym z Części 4 ustawy”. Najemcy mogą w każdym momencie wypowiedzieć umowę najmu bez podawania przyczyny, pod warunkiem przestrzegania zasad dotyczących wypowiedzenia (Patrz poniżej: Przepisy)

Wynajmowanie pokoju w mieszkanu właściciela

Wynajmując pokój w domu właściciela, w którym on mieszka, na przykad w ramach „Programu wynajmowania pokoju”, nie podlega się przepisom Ustawy o najmie lokali mieszkalnych z 2004 roku. Więcej na ten temat można przeczytać w części „Program wynajmowania pokoju”.

Zasady

Wypowiedzenie

Najemcy muszą otrzymać wypowiedzenie umowy najmu, bez względu na przyczynę. Długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu wynajmowania lokalu.

Okres najmu Wypowiedzenie przez wynajmującego
Mniej niż 6 miesięcy 4 tygodnie (28 dni)
6 miesięcy do roku 5 tygodni (35 dni)
1 – 2 lat 6 tygodni (42 dni)
2 – 3 lat 8 tygodni (56 dni)
3 – 4 lat 12 tygodni (84 dni)
4 lata lub dłużej 16 tygodni (112 dni)

Shorter notice may be given if the tenants are not keeping their obligations (28 days) or if there is serious anti-social behaviour (7 days). Disputes between landlords and tenants about notice can be referred to the Komisja ds. prywatnego najmu lokali mieszkalnych.

Najemcy mogą wypowiedzieć umowę najmu bez podawania przyczyny, lecz z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Okres najmu Wypowiedzenie przez najemcę
Mniej niż 6 miesięcy 4 tygodnie (28 dni)
6 miesięcy do roku 5 tygodni (35 dni)
1 – 2 lat 6 tygodni (42 dni)
2 lata lub dłużej 8 tygodni (56 dni)

Lokatorzy, którzy zawarli umowę na czas oznaczony, są również zobowiązani postanowieniami umowy. Oznacza to, iż mogą utracić kaucję w razie opuszczenia lokalu przez upływem terminu określonego w umowie, nawet jeżeli złożyli stosowne wypowiedzenie.


Dostępne są także dodatkowe informacje na temat praw i obowiązków najemcy oraz praw i obowiązków wynajmującego.

Wolnorynkowa wysokość czynszu

Właściciele nie mogą żądać czynszu powyżej poziomu rynkowego. Po pierwszych dwunastu miesiącach najmu, wynajmujący mogą dokonać rewaloryzacji wysokości czynszu. Może to nastąpić raz na rok. Rewaloryzacja wysokości czynszu nie może nastąpić częściej niż raz na rok, chyba że w tym okresie nastąpiła istotna zmiana w charakterze lokalu. Osoby pobierające zasiłek z opieki społecznej mogą być uprawnione do otrzymywania dodatku z tytułu najmu mieszkania, mającego pomóc w płaceniu czynszu.

Minimalne standardy

Za przestrzeganie standardów są odpowiedzialne władze lokalne. Więcej informacji na tematminimalnych standardów w wynajmowanym lokalu znajduje się tutaj.

Zródlo Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz